Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Zapytanie Ofertowe Na Wykonywanie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: w załączniku 

zamówienie na:

dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 5 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.”

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.15.2017.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wąpielsk w roku 2018

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.14.2017
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 20 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wąpielsk i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 28 listopada 2017 roku do 27 listopada 2020 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.13.2017
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 listopada 2017  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271/12/17 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 października 2017  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Montaż 10 lamp hybrydowych w gminie Wąpielsk.” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Petra Energia Sp. z o. o., ul. Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 83 517,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’- Część nr 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym wraz z montażem instalacji C. O. oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownie C. O. i skład opału, a także budowa ciepłociągu i przyłączy wod. – kan. do budynku kotłowni wraz z budową zbiornika wybieralnego, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/11/17 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 października 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120104C jezioro Długie – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/10/17 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kotłowni będących własnością Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 września 2017  15:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, GCBA 6/32 użytkowanego przez OSP Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 5800 zł
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  14:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone. 

zamówienie na:

„Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych z terenu Gminy Wąpielsk.” - Cz. 1 – Zakup ciągnika . - Cz. 2 – Zakup wozu asenizacyjnego.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI271/7/17
wartość: Mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 4 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną do wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych z terenu Gminy Wąpielsk.” -Cz. 1 – Zakup ciągnika . -Cz. 2 – Zakup wozu asenizacyjnego. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy: AGROMEP S.A. 64-000 Kościan ul. Gostyńska 71, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cz. 1 – Zakup ciągnika Oferta uzyskała następującą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 60 pkt, okres gwarancji jakości 13,4 pkt, termin wykonania zamówienia 20 pkt) razem 93,4 pkt. Cena oferty wynosi 150 000,00 zł. brutto. -Cz. 2 – Zakup wozu asenizacyjnego Oferta uzyskała następującą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 60 pkt, okres gwarancji jakości 20 pkt, termin wykonania zamówienia 20 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 36 900,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu nie uczestniczyły inne firmy. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. UZASADNIENIE Oferta firmy AGROMEP S.A., 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71, spełnia wszystkie wymogi formalne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271/6/17.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Wąpielsk

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: OSP Wąpielsk 3/17
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku poniżej.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, GCBA 6/32 użytkowanego przez OSP Radziki Duże.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 13 161 zł
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  15:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone. 

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąpielsku. - Cz. 1 – Roboty budowlane.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/4/17.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku poniżej.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »