Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wąpielsk w roku 2017

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/11/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: IFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wąpielsk w roku 2017” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin ,została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 60 pkt, termin płatności 20 pkt, kryterium środowiskowe 20 pkt) razem 100 pkt. Cena oferty wynosi 300 024,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. ul. E .Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin, Partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin, - 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. UZASADNIENIE Oferta konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Komunalne ”KOMES” Sp. z o.o. , partner konsorcjum: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymogi formalne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

zamówienie na:

Grupowe ubezpieczenie pracowników, małżonków/ partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 7 października 2016  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

Dostawę urn wyborczych dla Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: SE.502.1.2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 września 2016  13:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało zakończone.  

zamówienie na:

zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI-271.9.2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., Korwinów, ul. Okólna 15, 02-263 Wrzosowa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 95. Cena oferty wynosi 759 894,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. WAWRZASZEK ISS Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko - Biała – 80,70 punktów 2. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., Korwinów, ul. Okólna 15, 02-263 Wrzosowa – 95 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2016-08-15. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.7.2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lipca 2016  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite. najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 114 392,66 zł brutto.  

zamówienie na:

Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży – Półwiesk Mały – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI-271/6/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa (modernizacja) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk - Półwiesk Duży – Półwiesk Mały – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi 368 005,89 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica – 85,74 punktów 2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 100 punktów 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno – 90,70 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2016-07-12.  

zamówienie na:

Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120130C Łapinóż - Łapinóżek, od km 0+000 do km 1+137, w miejscowości Łapinóżek gmina Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI-271/5/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120130C Łapinóż - Łapinóżek, od km 0+000 do km 1+137, w miejscowości Łapinóżek gmina Wąpielsk.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi 730 219,91 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica – 96,98 punktów 2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 88,97 punktów 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno – 100 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2016-07-12.  

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI-271/3/2016
wartość: -
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016  14:00
wynik postępowania: Numer postępowania RI-271/3/2016 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Greenland Technology, Paweł Lewandowski, Wylot 4/3, 02-494 Warszawa. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 17 325,09 zł brutto.  

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez pedagoga dla dwuletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią nieustalonego pochodzenia, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz obniżonym napięciem mięśniowym w wymiarze 2 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania – tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/1/2016
wartość: -
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Załącznik 

zamówienie na:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitacja ruchowa dla dwuletniego dziecka z zespołem móżdżkowym, encefalopatią nieustalonego pochodzenia, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz obniżonym napięciem mięśniowym w wymiarze 4 godziny tygodniowo w miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: GOPS-3421/2/2016
wartość: -
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: Załącznik 

zamówienie na:

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/1/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lutego 2016  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NEO-SYSTEM, Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 19 114,01 zł brutto.  

zamówienie na:

Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/2/2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 lutego 2016  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa artykułów chemicznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz jednostek organizacyjnych najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma NEO-SYSTEM, Marcin Krajewski, ul. Podgórna 80 b, 87-300 Brodnica. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 16 341,79 zł brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)