Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorzadowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB.271/4/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku ” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-15-45-140 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 112 000,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-15-45-140 , – 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: RIOD-272/9/11
wartość: 44.600
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości, że przetarg ogłoszony na dzień 12 grudnia 2011 r. na godz. 1000 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 128/2 położonej w Wąpielsku II, nie odbył się z uwagi na brak chętnych. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 38 m3.

zamawiający: Samorzadowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: SZB 271/3/11
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 38 m3” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 154 195,26 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 11 – 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

zamówienie na:

Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro
nr sprawy: GOPS 272/1/2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawiadamia iż w postępowaniu „ Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o. o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%). Cena oferty wynosi 38.000,00 brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań - 33,04 pkt. 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5 - 100 pkt W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-10-30.  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/8/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 września 2011  09:50
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 99,40 punkty (cena łączna oferty – 85,00 punktów, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 14,40 punktów). Cena oferty wynosi 75 969,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Vienna Insurance Group, Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz – 48,63 punkty 2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk – 99,40 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta po upływie terminów zawartych w art. 94 PZP.  

zamówienie na:

Zbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/7/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 września 2011  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Zbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET”, Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości: Łączna cena ryczałtowa za odbiór jednej tony azbestu: wartość netto 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 0/100) wartość brutto 378,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem zł 0/100) wartość VAT 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem zł 0/100) Cena za całe zadanie w ilości podanej przez zamawiającego (cena za jedną tonę x 102,175): wartość netto 35 761,25 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł 25/100) wartość brutto 38 622,15 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa zł 15/100) wartość VAT 2 860,90 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt zł 90/100)  

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/6/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  09:50
wynik postępowania: Część I Zamówienia Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 93 ust l pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) unieważnia się w części I ogłoszony w dniu 22 lipca 2011 r. przetarg nieograniczony dotyczący postępowania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”. Cena najkorzystniejszej oferty złożonej na I część postępowania przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Część II Zamówienia Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w części II postępowania pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 83,8 punkty (cena łączna oferty – 60 punktów, wysokość sumy ubezpieczenia – 10 punktów, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 13,8 punktów). Cena oferty wynosi 29 485,60 zł brutto. W części II przedmiotowego postępowania uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń – 83,8 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu. 

zamówienie na:

Budowa małej infrastruktury turystycznej - placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/5/11/2011
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lipca 2011  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej - placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Rafał Kaźmierczak – „Magiczna tęcza”, Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 27 309,69 zł brutto. 

zamówienie na:

GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nr sprawy: RIOD-272/4/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, 85-631 Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15A, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 92 punkty (cena oferty – 20 punktów, wysokość świadczeń – 60 punktów, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 12 punktów). Cena oferty wynosi 115 497,60 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, 85-631 Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15A – 92 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu.  

zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/3/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub – Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 986 000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Panorama II Sp. z o. o., ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia – 99,78 punktów 2. Media Stadion Sp. z o. o., ul. Lubieszyńska 40A, 72-006 Mierzyn – 95,29 punktów 3. SPORTPROJEKT Sp. z o. o., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin – 86,02 punktów 4. Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz – 94,95 punktów 5. Firma KASZUB, Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino – Leszno – 86,20 punktów 6. PRESTIGE Spółka z o. o., ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin – 82,41 punktów 7. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub – Dobrzyń – 100 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone. Wykonawca, firma DAR-BUD, Popielarski Dariusz, Gorczenica 98E, 87-300 Brodnica, został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-07-08.  

zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 1/2011
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 września 2011 r. do dnia 22 czerwca 2012 r.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński Giżynek 43; 87-517 Brzuze została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 100. Cena oferty wynosi: 3,83 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 153 264,15 zł. brutto za okres objęty umową (do 205 dni).  

zamówienie na:

Adaptacja budynku kotłowni w Ruszkowie na świetlicę wiejską

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/2/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu „Adaptacja budynku kotłowni w Ruszkowie na świetlicę wiejską” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 258 268,98 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Budowlana „DOLMAR” Jasiński Grzegorz, ul. Kościuszki 30/13, 87-400 Golub – Dobrzyń – 70,23 punktów. 2. Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT”, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek – 89,79 punktów 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń – 100 punktów 4. TECHBUD, Ryszard Smoła, Osiek 82b, 87-340 Osiek – 92,61 punktów. 5. „EKOBUD” Toruń, ul. Świerkowa 21A, 87-100 Toruń – 93,84 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-04-02.  

zamówienie na:

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk – Etap II

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/1/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk – Etap II” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 962 412,09 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa – 100 punktów. 2. Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o. o., ul. Rawska 66, 96-100 Skierniewice – 96,38 punktów 3. Zakład Geologiczno – Wiertniczy i Wodno – Kanalizacyjny „KEMPEX”, ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie – 51,70 punktów 4. WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Zbigniew Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek – 88,57 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-03-24.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 3410-2/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 31 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. l pkt l, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, póz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku\" na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy - Firma Handlowa „EMAR\" Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-15-45-140 , została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) -100. Cena oferty wynosi 132 440,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Firma Handlowa „EMAR\" Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-15-45-140- 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie zgodnie z art. 94 ust 2 pkt la  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 42 m3

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 3410-1/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku , 87-337 Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 42 m3” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielona 47, 87-800 Włocławek, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 128 633,40 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielona 47, 87-800 Włocławek – 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 , czyli po dniu 2011-02-02.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)