Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 stycznia 2011 r. do dnia 22 czerwca 2011 r.

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 396474-2010
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 póz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 03 stycznia 2011 r. do dnia 22 czerwca 2011 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński Giżynek 43; 87-517 Brzuze została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 3,94 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 86.036,56 zł. brutto za okres objęty umową (do 115 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 100: 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica - 99,73  

zamówienie na:

Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-6/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2010-09-17 RIOD3410/6-2/10 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonywanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy PUHP MURABET, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 8 090 928,64 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MURABET, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń – 100 punktów. 2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne, SANMEL Sp. z o. o., ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica – 89,07 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-09-27.  

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-5/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Vienna Insurance Group, Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena łączna ubezpieczenia - 10%, wysokość sumy ubezpieczenia – 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30%) - 94,89. Cena oferty wynosi 9 885,20 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Vienna Insurance Group, Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Moniuszki 11/13, 87-100 Toruń – 89,80 punktów (cena łączna ubezpieczenia – 10,00; wysokość sumy ubezpieczenia – 60,00; zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 19,80). 2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Vienna Insurance Group, Oddział w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz – 94,89 punków (cena łączna ubezpieczenia – 9,99; wysokość sumy ubezpieczenia – 60,00; zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 24,90). W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-07-31  

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-4/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa drogi gminnej Radziki Duże – Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 597 678,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Konsorcjum Spółek: POL-DRÓG Toruń Sp. z o. o., ul. Ceramiczna 6e, 87-100 Toruń; POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o. o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk – 91,28 punktów. 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława 3 – 100 punktów. 3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych „DROBUD” Spółka Jawna, ul. B. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża – 98,29 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-06-27.  

zamówienie na:

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-2/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 1 000 533,09 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. AWAS – SYSTEMY Sp. z o. o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa – 100 punktów. 2. WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWY Andrzej Zbigniew Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek – 92,54 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-05-02.  

zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-1/201
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2010  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa Szkolnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa Szkolnej Hali widowiskowo-sportowej w m .Radziki Duże, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę . Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny. Nr oferty – 1 Firma(nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy - KONSORCJUM : PROKSEN Sp. z o.o - Pełnomocnik ul.Lubicka 44; 87-100 Toruń; Dom Inżynierski „PROMIS" S.A. ul.Stoisława 2, 70-223 Szczecin Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu Cena oferty - 226 395,40 zł Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż złożona oferta KONSORCJUM: PROKSEN Sp. z o. o. - Pełnomocnik ul. Lubicka 44; 87-100 Toruń; Dom Inżynierski „PROMIS" S.A. ul.Stoisława 2, 70-223 Szczecin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)