Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 25.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw wyznaczonej przez Wykonawcę na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. Zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę oleju napędowego do ciągników i samochodu dostawczego Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy 87-337 Wąpielsk, Radziki Duże Cena oferty wynosi: 91 750,00 zł, Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100 pkt.  

zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 04 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

zamawiający: Zespół Administracji Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 04 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66a 87-300 Brodnica została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 4,06 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 165.659,00 zł. brutto za okres objęty umową (do 215 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica -100 2. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR" Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 92,44  

zamówienie na:

Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: RIOD 3410-4/09
wartość: -
termin składania ofert: 25 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: RIOD3410-4/2-1/10 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Remont świetlic wiejskich Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi 179 528,21 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń – 100. 2. Firma Usługowo - Handlowa, „SPEC-BUD”, ul. Mławska 46F, 87-500 Rypin – 87,59. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne, „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub – Dobrzyń – 80,97.  

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w miejscowości Radziki Duże

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 11.300,00
termin składania ofert: 2 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 02 września 2009 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego „E" wraz z udziałem w gruncie położonym w budynku wielorodzinnym, 2) działka nr 321/11 o pow. 0,1440 ha, KW 26186 położona we wsi Radzki Duże, 2) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- l, niedopuszczonych - 0, 3) cena wywoławcza lokalu - 11.300,00 zł, cena osiągnięta w przetargu - 11.413,00 zł, 4) osoba która wygrała przetarg: Malinowski Dariusz i ż. Grażyna. Informację niniejszą podaj e się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do dnia 09 września 2009 r.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 21 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych, zawiadamia że w postępowaniu „Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654.” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 1 184 755,54 zł. W postępowaniu złożona została jedna ważna oferta: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława – 100 punktów według kryterium oceny ofert 

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej –wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 14 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych, zawiadamia że w postępowaniu „Budowa drogi gminnej – wieś Kiełpiny gm. Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505.” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 600 479,49 zł W postępowaniu złożone zostały dwie oferty: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o. o., 87-300 Brodnica, ul. Długa 27 – 71 punktów według kryterium oceny ofert. 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława – 100 punktów według kryterium oceny ofert  

zamówienie na:

-

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony ustny
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 27 lutego 2009  11:00
wynik postępowania: Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. 

zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 8 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 01 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta Firmy „Usługi Transportowe „TRANS - ZAR\" Andrzej Zarzyński, Giżynek 43 została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 4,23 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 156.591,82 zł. brutto za okres objęty umową (do 195 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński, Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 100 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica - 90,19 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)