Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 20.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw Wykonawcy na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne Przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną kwotę w złotych 14.000 EURO
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 14 grudnia 2007  10:45
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. Zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa oleju napędowego do ciągników Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy, Radziki Duże NIP 878-15-45-140,została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 78 812,00 zł (3,94 zł/l netto)  

zamówienie na:

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej wymienione działki w miejscowości Radziki Duże stanowiące własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 17800
termin składania ofert: 10 października 2007
wynik postępowania: Cena osiągnięta w przetargu 17 980 zł 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)