Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (252)  |  Przetargi unieważnione (66)

zamówienie na:

Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.7.23.MR
wartość: poniżej kwoty 130 000 zł netto
termin składania ofert: 5 czerwca 2023  14:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma KLEMATECH Marcin Poniatowski, ul. Stefana Okrzei 7A/3, 87-600 Lipno. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 39 852,00 zł brutto. 
Wszyscy wykonawcy
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
RI.271.7.23.MR

 
1.      Zamawiający:
 
                                                           Gmina Wąpielsk
                                                           Wąpielsk 20B,
                                                            87-337 Wąpielsk
 
            Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk.
 
1. DANE OGÓLNE
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy najbardziej zbliżonej do 10 kWp do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynku świetlicy wiejskiej. Mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana z wykorzystaniem ogólnodostępnej konstrukcji systemowej na dachu budynku remizy strażackiej numer 59E w miejscowości Wąpielsk .
Mikroinstalacja musi posiadać publicznie dostępny systemem informowania o ilości wytworzonej energii (wyświetlacz, aplikacja, strona internetowa).

2. Opis stanu istniejącego i lokalizacja inwestycji
Teren planowanej inwestycji znajduje się w miejscowości Wąpielsk 59E, gmina Wąpielsk. Budynek należy do Gminy Wąpielsk. Dach budynku płaski, pokryty styropapą.
3. Planowane zagospodarowanie terenu
Rozmieszczenie i montaż modułów fotowoltaicznych planowane jest na stelażu montowanym połaciowo na dachu budynku na działce nr 16/2. Całkowita powierzchnia, jaką będą zajmować moduły będzie wynosiła ok. 50 m2.
Wybór miejsca, na którym planowane jest posadowienie mikroinstalacji fotowoltaicznej uzasadnione jest koniecznością wyboru strony skierowanej najbardziej w kierunku południowym, która zapewnia największe uzyski energii elektrycznej, a co za tym idzie największą wydajność mikroinstalacji.
4. Opis rozwiązań projektowych
Projektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z około 22 modułów fotowoltaiczne o mocy nominalnej min. 450 Wp zamontowanych połaciowo na dedykowanych stelażach wolnostojących obciążonych bloczkami betonowymi. Planowane jest rozmieszczenie modułów fotowoltaicznych na systemowych stelażach aluminiowych, oraz ze stali kwasoodpornej. Moduły przykręcane do szyn aluminowych, montowanych do uchwytów systemowych stelaży aluminiowych montowanych do podpór wolnostojących.
5. Konstrukcja wsporcza
Moduły fotowoltaiczne należy zamontować za pomocą gotowych systemów montażowych. Do montażu modułów fotowoltaicznych dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie elementów wykonanych z aluminium i ze stali nierdzewnej. Materiał zgodny z normą PN-EN 10088-1 gatunku A2 lub lepszy. Prawidłowo wykonana konstrukcja powinna odpowiadać wymaganiom I strefy obciążenia wiatrem i II strefy obciążenia śniegiem wg PN -EN 1991-1-4 : 2008 i PN-EN 1991-1-3 : 2005
6. Panele fotowoltaiczne
W elektrowni fotowoltaicznej należy zastosować moduły monokrystaliczne o mocy nominalnej min. 450 Wp, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie największej ilości energii w mikroinstalacji. Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikat zgodności z normami:
-PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty przewidywanego zakończenia budowy.
-Norma PN-EN 61730 składa się z dwu części:
-PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) –Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji,
-PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) –Część 2: Wymagania dotyczące badań,
-IEC 62804 –Ochrona przed indukowanym napięciem
-PN-EN 61701 -Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej.
-PN-EN 62716 –Część 2: Moduły fotowoltaiczne (PV) -Badanie korozji w atmosferze amoniaku.
7. Inwerter
Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z modułami fotowoltaicznymi, będzie jeden beztransformatorowy falownik trójfazowy o mocy znamionowej min. 10 kW. Inwerter wyposażony będzie w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu II.
Dodatkowo zamontować zabezpieczenia w postaci rozdzielni AC i DC przyłączonych do instalacji elektrycznej budynku. Przed złożeniem oferty wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na miejscu montażu instalacji.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Do obowiązków wykonawcy należy dokonać uzgodnienia schematu instalacji z rzeczoznawcą pożarowym oraz dokonać zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej.
Projektowany przekształtnik należy zlokalizować w obrębie projektowanej instalacji.
Układ inwertera wyposażony jest w rozbudowany układ diagnostyki oraz blokad i zabezpieczeń chroniący zarówno sam inwerter jak i użytkownika.
Posiada zabezpieczenia:
-przeciwzwarciowe lub zbyt duży prąd na wyjściu falownika, -chroniące przed zbyt dużym prądem,
-podnapięciowe,
-obniżone napięcie w obwodzie pośredniczącym,
-zbyt wysoką temperaturą radiatora,
-przeciążeniowe,
-anty-wyspowe (odłączanie przekaźnikami od sieci w przypadku zaniku napięcia).
Dodatkowo projektuje się wykonanie przyłączenie inwertera do sieci Internet (za pomocą interfejsu WLAN, które umożliwi proste i czytelne przeglądanie oraz analizę zarówno bieżących, jak i archiwalnych danych o uzyskiwanych osiągach elektrycznych (ilości wytworzonej energii elektrycznej) poprzez stronę internetową.
Inwerter powinien posiadać publicznie dostępny systemem informowania o ilości wytworzonej energii (wyświetlacz, aplikacja, strona internetowa). Rodzaj zaproponowanego systemu należy uzgodnić z zamawiającym.
Inwerter winien posiadać certyfikat zgodności z następującymi dyrektywami i normami:
Dyrektywa 2014/53/UE
Dyrektywa 2011/65/UE RoHS
EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 +AC:2012
EN 55011:2016
EN 62233:2008 +AC:2008
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 489-1 V/1.9.2
EN 301 489-17 V/2.2.1
2.  Wymagania dotyczące wykonawcy.
Wykonawca powinien prowadzić działalność w zakresie zgodnym z zakresem niniejszego zapytania. Wykonawca będzie musiał udowodnić minimum 2 letnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych. Doświadczenie będzie weryfikowane indywidualnie na etapie oceny ofert..

3. Termin realizacji zamówienia:
Do 31 sierpnia 2023 r.
4. Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Umowa i zmiana umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy.
6. Gwarancja:
1)    Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania.
2)    Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3)    Kontrola podstawowa w ramach gwarancji, w okresie trwania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Kontrola wykonana będzie nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Kontrola musi być dokonana przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego. Wynik każdej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.
7. Kryteria wyboru :
 
1)         Kryterium wyboru (oceny) ofert — cena ofertowa brutto --100  %.
2)         Oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
3)         Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie podlega odrzuceniu oraz uzyska maksymalną ilość punktów.
4)         Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym.
5)         Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
6)         Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w np. koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, inwentaryzacją, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu budowy, obsługą geodezyjną, dokumentacją powykonawczą, itp.
7)         W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług — VAT. Należy podać cenę ryczałtową (cena określona za cały przedmiot zamówienia).
 
8. Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
9. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
a)         Do oferty nie zostaną dołączone:
— Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego.
— Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b)         Dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań niniejszego Zapytania ofertowego.
c)         Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
d)         Treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego. ) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. O Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
g)         Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt 3 niniejszego Zapytania ofertowego.
h)         Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami, o których mowa w art. 43 a ust. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 627 z późn. zm.).
j) Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w ust. 14 niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru, przez Zamawiającego, Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
 
10. Poprawianie omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1)         oczywiste omyłki pisarskie,
2)         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowy dokonanych poprawek,
3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
11. Do porozumienia z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 16, tel. (56) 493-83-21, fax (56) 493-83-22 w godz. 8-14,
 e-mail: rempuszewski@wapielsk.pl
 
12. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Wąpielsk.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 7 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 14:00
 
14. Do oferty należy dołączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie wykonawcy RODO, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
15. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:

Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
16. Zamawiający zastrzega:
1)         Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
2)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie

Specyfikacja Warunków Zamówienia (3805kB) pdf
 
17. Załączniki:
1.      Załącznik Nr 1 – Druk oferty
Załącznik nr 1 (26kB) word   
2.      Załącznik Nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 2 (48kB) word     
3.      Załącznik Nr 3 – Klauzula RODO
Załącznik nr 3 (103kB) word  
4.      Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy RODO

Informacja z otwarcia ofert (422kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 maja 2023, 12:16:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 czerwca 2023, 10:38:36)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 599