zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI.271.8.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
Ogłoszenie nr 594891-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.


Gmina Wąpielsk: Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 87111893900000, ul. Wąpielsk  20 , 87-337  Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wapielsk.eu
Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie


Adres:
Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km
Numer referencyjny: RI.271.8.20.MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:


Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1, 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną dotyczących zadania: Przebudowa dróg gminnych w zakresie: Części nr 1 zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990, Części nr 2 zamówienia - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:


lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia


2022-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a) 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia, b) 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia Gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obydwie części zamówienia, suma gwarancyjna musi stanowić sumę wyżej wymienionych, tj. 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyżej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziło co najmniej wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż: - w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia – 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych), - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia – 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych). Gdy Wykonawca będzie składał ofertę na obydwie części zamówienia wystarczającym dla spełnienia warunku udziału będzie wykazanie, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziło co najmniej wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyżej warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) dysponuje osobami, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, tj. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót – w przypadku części nr 1 zamówienia, lub kierownika budowy – w przypadku części nr 2 zamówienia, posiadającą wymagane postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku składania oferty na obie części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej/tych samej/samych osoby/osób skierowanej/ych do realizacji zamówienia posiadającej/ych wymagane uprawnienia. Dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych przez wskazane osoby wymaganych uprawnień. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyżej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci Wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 6.3 lit. a-c niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1 w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: - dokument (dokumenty) potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 2.2. SIWZ; Uwagi: 1) wartości podane w walutach innych niż w złotych polskich (PLN) Zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania - publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnianie powyższego warunku udziału; 3) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu/ów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 6.2. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykaz robót budowlanych (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Uwagi: 1) rodzaj wykazanych robót należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdziale V pkt 2.3. lit a SIWZ; 2) wartości podane w walutach innych niż w złotych polskich (PLN) należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania - publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, podając datę i kurs; 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/ będą spełnianie powyższego warunku; - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); Uwagi: 1) informacje o osobach, ich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach należy podać z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdziale V pkt 2.3 lit b SIWZ; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą spełnianie powyższego warunku; 3) w przypadku składania oferty na obie części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej/tych samej/samych osoby/osób skierowanej/ych do realizacji zamówienia posiadającej/ych wymagane uprawnienia;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: a) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia; b) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:  nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  kwotę gwarancji,  termin ważności gwarancji. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim Oddział Radziki Duże Nr 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem „Wadium-przetarg – Przebudowa dróg gminnych – część nr ….. ” - należy wskazać numer (numery) części zamówienia, której dotyczy wadium. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w formie: poręczenia lub gwarancji należy złożyć w opisanej kopercie przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego – w pokój nr 11, kopie należy dołączyć do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny); 2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, pod warunkiem, że produkt (efekt) końcowy osiągnięty w wyniku robót zamiennych będzie zgodny z określonym w zamówieniu; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron umowy. 3. Roboty zamienne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dotyczą w szczególności następujących sytuacji: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo postęp techniczny lub technologiczny; 3) niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; 4) rozpoznania terenu budowy w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 4. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 3, oraz robót dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także rozliczenie innej zmiany wartości umowy, która wyniknie z zaistnienia okoliczności przewidzianych w umowie, odbędzie się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Kosztorys ten opracowany zostanie w oparciu o ceny czynników produkcji i wartości wskaźników narzutów, przyjętych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań - na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach lub biuletynach (np. Sekocenbud) dla województwa kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesiącu, w którym wycena jest sporządzana. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w zakresie opisanym w ust. 2 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia proponowanej zmiany i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+9901) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną dotyczących zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe – Kiełpiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną dotyczących zadania: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, długość 3,447 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Wynik postępowania. (3161kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (2705kB) pdf
Zmiana treści SIWZ (523kB) pdf
Zmiana ogłoszenia. (197kB) pdf
Ogłoszenie (1937kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4039kB) pdf
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (73kB) word
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 (35kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 (40kB) word
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (34kB) word
Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 5 (38kB) word
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – Załącznik nr 6 (39kB) word
Wzór umowy – Załącznik nr 7.1 (143kB) word
Wzór umowy – Załącznik nr 7.2 (144kB) word
Gwarancja należytego wykonania (wzór) - Załącznik nr 8 (63kB) word
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 9 (36kB) word
Dokumentacja techniczna dla cz. 1 zamówienia (9745kB) rar
Dokumentacja techniczna dla cz. 2 zamówienia - cz. 1 (9500kB) rar
Dokumentacja techniczna dla cz. 2 zamówienia - cz. 2 (9235kB) rar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapytania Zapytanie nr 1

Mam kilka konkretnych pytań.
1. Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania AC16W do wykonania warstwy wiążącej?
2. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź na zapytanie nr 1

1)       Do wykonania warstwy wiążącej obydwu części zadania należy zastosować beton asfaltowy AC16W.
2)      Odcinek próbny należy wykonać zgodnie z SST na terenie objętym Inwestycją. Konstrukcja zgodna z Dokumentacją Techniczną.

Zapytania nr 2

Dotyczy cz.1 zamówienia:
1. Prosimy o określenie czy obecny wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie.
2. Prosimy o określenie czy zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
4. Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.
5. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej
6. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że szerokości istniejącej jezdni mieszczą się między 3,4-4,0 m. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz projektowany przekrój konstrukcyjny stwierdzono, że konieczne będzie wykonanie nasypu w ilości 213,65 m3. Prosimy o weryfikację przedmiaru.
Dotyczy cz.2 zamówienia:
7. Prosimy o określenie czy obecny wyjeżdżony przebieg drogi pokrywa się z zaprojektowanym przebiegiem drogi w planie
8. Prosimy o określenie czy zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.
9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
10. Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.
11. Prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej
12. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że szerokości istniejącej jezdni mieszczą się między 4,0-4,7 m. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu oraz projektowany przekrój konstrukcyjny stwierdzono, że konieczne będzie wykonanie nasypu w ilości 824,2 m3. Prosimy o weryfikację przedmiaru.
 
Odpowiedź na zapytanie nr 2

Dotyczy cz.1 zamówienia:
Ad.1.  Przebieg projektowanej drogi zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zaprojektowano niewielkie korekty przebiegu drogi w planie względem przebiegu istniejącego.
Ad.2. Zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.
Ad.3. Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
Ad.4. Odcinki próbne należy wykonać zgodnie z SST na terenie objętym Inwestycją. Konstrukcja zgodna z Dokumentacją Techniczną.
Ad.5. Dopuszcza się zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej, zgodnie z WT-2 2014.
Ad.6. Wykonanie nasypów (grunt nasypowy z dowozu) zostało ujęte w poz. nr  5 oraz 29. Nie wprowadza się zmian do Przedmiaru Robót.
Dotyczy cz.2 zamówienia:
Ad.7.  Przebieg projektowanej drogi zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Zaprojektowano niewielkie korekty przebiegu drogi w planie względem przebiegu istniejącego.
Ad.8. Zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.
Ad.9. Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
Ad.10. Odcinki próbne należy wykonać zgodnie z SST na terenie objętym Inwestycją. Konstrukcja zgodna z Dokumentacją Techniczną.
Ad.11. Dopuszcza się zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej, zgodnie z WT-2 2014.
Ad.12.
1.            Istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego i przylegający teren do drogi są na tym samym poziomie – różnice wynoszą „+ -”  do 5 cm
2.            Grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 21 cm
3.            Do wykonania poboczy przyjęto warstwę średniej grubości 25 cm
4.            Uformowanie poboczy będzie wykonywane z gruntu pochodzącego z korytowania na poszerzeniach
5.            Bilans objętości gruntu do wykonania poboczy:
a/dla drogi nr120137C  - korytowanie 521 m3, pobocza 778 m3, dokop 257 m3
b/dla drogi nr 120138C – korytowanie 423 m3, pobocza 408 m3
Nie występuje potrzeba wykonywania nasypów – nie dokonuje się korekty przedmiaru robót.

Zapytania nr 3

Pytanie nr 1
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-        szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
-        zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie.
W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
 
 
Pytanie nr 2
W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:
-        szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
-        zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty.
W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?
 
Odpowiedź na zapytanie nr 2

Odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2
 
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) reguluje kwestie realizacji umów w sprawie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19. Po spełnieniu określonych w tej ustawie przesłanek i przy  zachowaniu wymagań w niej określonych, możliwe są w szczególności:
1)      zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2)      zmiany sposobu wykonywania zamówienia publicznego;
3)      zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.
Regulacje w tym zakresie zawarte są w art. 15r wyżej wymienionej wyżej ustawy. Możliwości wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przewidzianych w wyżej wskazanych przepisach stanowią samodzielną podstawę do ich zastosowania i nie wymagają  zamieszczania w SIWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu klauzul dotyczących możliwości wprowadzenia ww. zmian w umowie.

 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 października 2020, 10:17:37)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (5 listopada 2020, 12:24:58)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646