Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.18.2018.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 12 września 2018  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku.  
RI.271.18.2018.PŁ
 
 
Zapytanie ofertowe
 
 
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
   
Zaprasza
 Wykonawców do złożenia oferty na zadanie:
Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku
   
Wąpielsk, dnia 05.09.2018 r.
   
 Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
tel. 56 493-83-21 faks. 56 493-83-22
 
I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
1. Zapytanie ofertowe.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wąpielsku.  Minimalne wymagania dla programu obsługującego PSZOK:
-        prowadzenie kart ewidencji odpadów;
-        wystawianie kart przekazania odpadów;
-        prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów;
-        prowadzenie ewidencji zbieranych ZSEiE i baterii;
-        ewidencja odebranych segregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców;
-        generowanie sprawozdania prowadzących PSZOK;
-        wystawianie KPO dla usługi transportu między kontrahentami;
-        generowanie zestawień o zebranych odpadach od  każdego kontrahenta/mieszkańca
-        możliwość wprowadzenia limitów oddawanych odpadów przez mieszkańców gminy
-         bilans odpadów;
-        możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły związane z gospodarką odpadami, opłatami środowiskowymi;
-        generowanie statystyk odebranych odpadów
2. Program musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 12 miesięczny okres aktualizacji programu, który będzie obejmował bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska, klasyfikacji odpadów itp. oraz wsparcie techniczne i merytoryczne przy pracy z programem. Licencja na program powinna być bezterminowa dla 2 stanowisk.
3. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym złoży dokument opisujący cechy i możliwości oferowanego programu.
III. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 20.09.2018r.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Patryk Łaszewski – Inspektor Referatu Infrastruktury tel. (56) 493-83-21, e-mail: p.laszewski@wapielsk.pl
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ( p.laszewski@wapielsk.pl)
V. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 14 dni.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.  Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 września 2018r. do godz. 12:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk lub przesłać na adres ug@wapielsk.pl
2. Ofertę składane w sekretariacie powinny być w kopercie z adnotacją „Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku”
VIII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
 Cena ofertowa – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) obejmującą realizację całości zamówienia objętego zamówieniem publicznym. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
2. Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z zamówienia .
IX . INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem  danych osobowych jest Gmina  Wąpielsk reprezentowana przez Wójta Gminy Wąpielsk Dariusza Górskiego , 87-337 Wąpielsk, tel.: (56) 493 83 21, fax: (56) 493 83 22, e-mail: ug@wapielsk.pl
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa w ramach projektu pn.  Opracowanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych
dla zadania „Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.posiada Pani/Pan:
−             na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−             na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−             na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−             prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−             w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;                             
−             prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−             na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Wynik postępowania (269kB) pdf
Zapytanie ofertowe (832kB) pdf
Formularz ofertowy (30kB) word

 

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 września 2018, 13:54:58)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (14 września 2018, 14:02:43)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij