Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.16.2918.PŁ
wartość: -
termin składania ofert: 10 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: Przyczyna unieważnienia w załączniku. 

RI.271.16.2918.PŁ
Zapytanie ofertowe
 
1. Zamawiający:
                                                         Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
 
 
Zaprasza
 Wykonawców do złożenia oferty na zadanie:
Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku
 
w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
  Wąpielsk, dnia 24.07.2018 r.
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
NIP 892-148-26-82
tel. 56 493-83-21 faks. 56 493-83-22
 
I.                    Tryb udzielenia zamówienia publicznego.
1.                   Zapytanie ofertowe.
2.                   Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy PZP.
3.                   Na realizację zadania zamawiający uzyskał dotację w ramach Projektu grantowego ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
II.                   Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na Selektywnym Punkcie Zbiórki Odpadów w Wąpielsku.  Zamawiający wymaga aby program umożliwiał:
-        prowadzenie kart ewidencji odpadów;
-         wystawianie kart przekazania odpadów;
-         automatyczne generowanie sprawozdania o odpadach do Urzędu Marszałkowskiego;
-         prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów;
-         prowadzenie ewidencji zbieranych odpadów;
-         prowadzenie ewidencji zbieranych ZSEiE i baterii;
-         automatyczne generowanie sprawozdania o zebranym ZSEiE dla GIOŚ;
-         automatyczne generowanie sprawozdania o zebranych bateriach dla Urzędów Marszałkowskich;
-         odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców;
-         prowadzenie PSZOK;
-         generowanie sprawozdania dla podmiotów prowadzących PSZOK;
-         wystawianie KPO dla usługi transportu między kontrahentami;
-         liczne statystyki + bilans odpadów;
-         wprowadzanie i kontrola danych z decyzji;
-        możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły związane z gospodarką odpadami, opłatami środowiskowymi;
Program musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 12 miesięczny okres aktualizacji programu, który będzie obejmował bezpłatna pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska, klasyfikacji odpadów itp. Oraz wsparcie techniczne i merytoryczne przy pracy z programem.
Licencja na program powinna być bezterminowa, max. dla 2 stanowisk.
 
III.                 Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: 17.08.2018r.
IV.                 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1.                   Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest: Patryk Łaszewski – Inspektor Referatu Infrastruktury tel. (56) 493-83-21, e-mail: p.laszewski@wapielsk.pl
2.                   W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca mogą przekazywać pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej ( p.laszewski@wapielsk.pl) , za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami
V.                  Termin związania ofertą.
1.                   Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 14 dni.
VI.                 Opis sposobu przygotowania oferty.
1.                   Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2.                   Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
 
VII.               Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.                   Ofertę należy złożyć do dnia 2 sierpnia 2018r. do godz. 12:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
2.                   Ofertę należy złożyć w kopercie z adnotacją „Dostawa oprogramowania do ewidencji odpadów na potrzeby Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wąpielsku”
 
VIII.              Kryteria oceny ofert
1.                   Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
                Cena ofertowa – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (brutto) obejmującą realizację całości zamówienia objętego zamówieniem publicznym. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
2.            Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3.            Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z zamówienia .
IX . INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem  danych osobowych Pani/Pana jest Wójt Gminy  Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk, tel.: (56) 493 83 21, fax: (56) 493 83 22, e-mail: ug@wapielsk.pl
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa w ramach projektu pn.  Opracowanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych
dla zadania „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk ”;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:
−             na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−             na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−             na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
−             prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−             w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;                             
−             prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−             na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Unieważnienie postępowania (235kB) pdf
Zapytanie ofertowe (431kB) pdf
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (248kB) word

Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 sierpnia 2018, 13:27:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (3 września 2018, 15:02:02)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij