Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI 271/5/18 MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Cena najkorzystniejszych ofert lub ofert z najniższą ceną przewyższyła kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Ogłoszenie nr 518307-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Gmina Wąpielsk: ,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Na realizację zadania zamawiający uzyskał dotację w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych RPO na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąpielsk, krajowy numer identyfikacyjny 871118939, ul. Wąpielsk  20 , 87-337   Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4938321, e-mail m.rempuszewski@wapielsk.pl, faks 56 4938322.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.wapielsk.eu
Adres profilu nabywcy:


Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

www.bip.wapielsk.eu
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.wapielsk.eu
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’ - Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, - Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.
Numer referencyjny: RI 271/5/18 MR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia:


Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. – Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej,” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku znajduje się w miejscowości Wąpielsk nr 59E, na terenie Gminy Wąpielsk, na działce nr 16/2, obręb: Wąpielsk II. Obiekt jest usytuowany przy drodze powiatowej: Ostrowite-Radziki Duże. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1. Roboty budowlane termoizolacyjne. 2. Roboty budowlane związane z przebudowa i rozbudową. 3. Prace instalacyjne. 4. Roboty odtworzeniowe i wykończeniowe. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W ramach projektowanej termomodernizacji planuje się m.in. następujące roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; - docieplenie ścian fundamentowych i cokołowych wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; - docieplenie posadzki na gruncie; - wykonanie prac rozbiórkowych i odtworzeniowych (napraw) chodników, opasek i placów utwardzonych z kostki betonowej i , spowodowanych docieplaniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu; - demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych; - docieplenie stropodachów niewentylowanych styropapą wraz z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną; - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni; - wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów (szpachlowanie i malowanie części ścian) związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania; - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej; - wykonanie nowej instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem i oświetleniem kotłowni. - W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy planuje się m.in. następujące roboty budowlane (szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w części rysunkowej i kosztorysie Inwestorskim): - rozbudowa budynku o zaplecze kuchenne i kotłownię; - niezbędna przebudowa infrastruktury technicznej, wynikająca z kolizji z projektowaną inwestycją. 2. – Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.,” o następującym zakresie rzeczowym: Lokalizacja projektu Budynek Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym znajduje się w miejscowości Półwiesk Małym, na terenie Gminy Wąpielsk, na działce nr 74/15, obręb: Półwiesk Mały. Obiekt jest usytuowany przy drodze gminnej gruntowej. Obiekt pełni funkcję budynku świetlicy wiejskiej, służącej do spotkań lokalnej społeczności oraz organizowania gminnych imprez kulturalnych. Obecnie w budynku jest wydzielony jeden lokal mieszkalny, który w ramach inwestycji zostanie zaadaptowany na pomieszczenia świetlicy. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1. Roboty budowlane termoizolacyjne. 2. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową. 3. Prace instalacyjne. 4. Roboty odtworzeniowe i wykończeniowe. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W ramach termomodernizacji, m.in.: 1. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, cokołowych, podłogi na gruncie i stropu nad parterem oraz dachu skośnego. 2. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią, składem opału i technologią kotłowni. 3. Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Wykonanie prac odtworzeniowych wynikających z prowadzenia inwestycji (przywrócenie elementów uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót do stanu przed termomodernizacją). 5. Roboty towarzyszące termomodernizacji, jak np.: wymiany parapetów, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i opierzeń. W ramach przebudowy i rozbudowy, m.in.: 1. Wykonanie rozbudowy obiektu. 2. Wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń świetlicy 3. Zmianę sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy. 4. Wykonanie niezbędnych instalacji. 3. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany i audyty energetyczne oraz efekty ekologiczne dla poszczególnych budynków, które stanowią załączniki do specyfikacji. Harmonogram robót należy uzgodnić z zarządcami poszczególnych placówek, aby prowadzone były w sposób umożliwiający funkcjonowanie tych placówek. Materiały pochodzące z demontażu, które nadają się do ponownego wykorzystania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, są własnością Zamawiającego. Składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki nastąpi na działce przy termomodernizowanym budynku. Dokładne miejsce składowania zostanie wskazane przez inspektora nadzoru. Pozostałe materiały wykonawca usuwa z terenu budowy na własny koszt.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:


lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia


2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a) dla części nr 1 zamówienia - 550 000,00 zł (słownie pięśćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) dla części nr 2 zamówienia - 600 000,00 zł (słownie sześćset tysięcy złotych). Gdy Wykonawca będzie składał ofertę na wszystkie trzy części zamówienia, suma gwarancyjna musi stanowić sumę wyżej wymienionych, tj. 1 150 000,00 zł (słownie; jeden milion sto pięćdziesiąt złotych). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna wykonanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż - w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia - 550 000,00 zł (słownie pięśćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia - 600 000,00 zł (słownie sześćset tysięcy złotych) każda. W zakres każdej z robót, o których mowa powyżej, powinno wchodzić co najmniej wykonanie docieplenia budynku oraz remont instalacji co. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany warunek udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) dysponuje osobą lub osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ma co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opisany powyższej warunek udziału spełnić muszą łącznie ci wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze-pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt 4 lit. a- c składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) na potwierdzenie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale V pkt 2.2 SIWZ; 2) na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ) III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 09:50, wadium w wysokości: - dla części I zamówienia - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), - dla części II zamówienia - 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1Nazwa: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej,1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lokalizacja projektu Budynek Świetlicy Wiejskiej i Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku znajduje się w miejscowości Wąpielsk nr 59E, na terenie Gminy Wąpielsk, na działce nr 16/2, obręb: Wąpielsk II. Obiekt jest usytuowany przy drodze powiatowej: Ostrowite-Radziki Duże. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1. Roboty budowlane termoizolacyjne. 2. Roboty budowlane związane z przebudowa i rozbudową. 3. Prace instalacyjne. 4. Roboty odtworzeniowe i wykończeniowe. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W ramach projektowanej termomodernizacji planuje się m.in. następujące roboty budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; - docieplenie ścian fundamentowych i cokołowych wykonaniem tynku i kolorystyki budynku; - docieplenie posadzki na gruncie; - wykonanie prac rozbiórkowych i odtworzeniowych (napraw) chodników, opasek i placów utwardzonych z kostki betonowej i , spowodowanych docieplaniem ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu; - demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - demontaż i wykonanie nowych obróbek blacharskich i opierzenia z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej; - wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram garażowych; - docieplenie stropodachów niewentylowanych styropapą wraz z pokryciem dachu wierzchnią papą termozgrzewalną; - wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni; - wykonanie innych drobnych napraw ścian i stropów (szpachlowanie i malowanie części ścian) związanych z montażem instalacji centralnego ogrzewania; - demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej; - wykonanie nowej instalacji elektrycznej związanej z zasilaniem i oświetleniem kotłowni. - W ramach projektowanej przebudowy i rozbudowy planuje się m.in. następujące roboty budowlane (szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w części rysunkowej i kosztorysie Inwestorskim): - rozbudowa budynku o zaplecze kuchenne i kotłownię; - niezbędna przebudowa infrastruktury technicznej, wynikająca z kolizji z projektowaną inwestycją.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Lokalizacja projektu Budynek Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym znajduje się w miejscowości Półwiesk Małym, na terenie Gminy Wąpielsk, na działce nr 74/15, obręb: Półwiesk Mały. Obiekt jest usytuowany przy drodze gminnej gruntowej. Obiekt pełni funkcję budynku świetlicy wiejskiej, służącej do spotkań lokalnej społeczności oraz organizowania gminnych imprez kulturalnych. Obecnie w budynku jest wydzielony jeden lokal mieszkalny, który w ramach inwestycji zostanie zaadaptowany na pomieszczenia świetlicy. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 1. Roboty budowlane termoizolacyjne. 2. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową. 3. Prace instalacyjne. 4. Roboty odtworzeniowe i wykończeniowe. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W ramach termomodernizacji, m.in.: 1. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, cokołowych, podłogi na gruncie i stropu nad parterem oraz dachu skośnego. 2. Wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią, składem opału i technologią kotłowni. 3. Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej. 4. Wykonanie prac odtworzeniowych wynikających z prowadzenia inwestycji (przywrócenie elementów uszkodzonych w wyniku prowadzenia robót do stanu przed termomodernizacją). 5. Roboty towarzyszące termomodernizacji, jak np.: wymiany parapetów, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i opierzeń. W ramach przebudowy i rozbudowy, m.in.: 1. Wykonanie rozbudowy obiektu. 2. Wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń świetlicy 3. Zmianę sposobu użytkowania istniejącego lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy. 4. Wykonanie niezbędnych instalacji. 3. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt budowlany i audyty energetyczne oraz efekty ekologiczne dla poszczególnych budynków, które stanowią załączniki do specyfikacji. Harmonogram robót należy uzgodnić z zarządcami poszczególnych placówek, aby prowadzone były w sposób umożliwiający funkcjonowanie tych placówek. Materiały pochodzące z demontażu, które nadają się do ponownego wykorzystania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, są własnością Zamawiającego. Składowanie materiałów pochodzących z rozbiórki nastąpi na działce przy termomodernizowanym budynku. Dokładne miejsce składowania zostanie wskazane przez inspektora nadzoru. Pozostałe materiały wykonawca usuwa z terenu budowy na własny koszt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Gwarancja jakości40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania ,,Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap’’
- Część nr 1 zamówienia - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury technicznej,
- Część nr 2 zamówienia - Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika wybieralnego.
Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 14 lutego 2018 r.
Pytanie nr 1.
„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?”
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Kocioł na paliwo stałe (pellet) musi posiadać certyfikat potwierdzający na podstawie normy PN-EN 303–5:2012 że spełnia standardy emisyjne dla kotłów grzewczych klasy 5.
Dyrektywa Ecodesign będzie obowiązywała od 2020 roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unieważnienie postępowania (308kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (287kB) pdf
Ogłoszenie (2054kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2608kB) pdf
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (56kB) word
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 (29kB) word
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 (30kB) word
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 (28kB) word
Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 5 (34kB) word
Projekt umowy cz. 1 – Załącznik nr 6.1 (138kB) word
Projekt umowy cz. 2 – Załącznik nr 6.2 (137kB) word
Gwarancja należytego wykonania - Załącznik nr 7 (57kB) word
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Załącznik nr 8 (33kB) word
Oświadczenie - Załącznik nr 9 (26kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (33kB) word
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.1 (9473kB) zip
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.2 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.3 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.4 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.5 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.6 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.7 (9473kB) plik
Załączniki 11 - 15 Dokumentacja techniczna cz.8 (7280kB) plik

Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 lutego 2018, 14:30:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 marca 2018, 11:11:29)
Zmieniono: Unieważnienie postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij