Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06.08.2019 r.06.08.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 06.08.2019 r.

06.08.2019


Wąpielsk, dnia 06.08.2019 r.

Wójt Gminy Wąpielsk

 ogłasza nabór na rzeczoznawcę do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi, zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku
w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161).
 Wymagania w zakresie kwalifikacji lub przygotowania zawodowego kandydata na rzeczoznawcę:
 
a) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
b) ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem, lub
c) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego innego niż rolnicze i co najmniej 3 letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
d) ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach rolniczych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym, lub
e) ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub dotychczasowej szkoły zasadniczej kształcącej w zawodach innych niż rolnicze i posiadanie co najmniej 5–letniego stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
 
    II.            Pozostałe wymagania dla kandydatów:
a) miejsce zamieszkania na terenie gminy Wąpielsk,
b) złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę.
Do wniosku należy dołączyć:
a) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
b) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane),
c) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane).
 Z wnioskiem mogą wystąpić również:
a) sołtys,
b) izba rolnicza,
c) związek zawodowy rolników,
d) organizacja społeczno-zawodowa rolników,
e) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
f) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat  nagród  z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk - osobiście lub pocztą .
Termin składania wniosków: do dnia  09.08.2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu), podania które wpłyną po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

zal_1_wniosek__szacowanie_zwierzat (15kB) word
zal_2_oswiadczenie_1-1 (12kB) word
zal_3_oswiadczenie_2-1 (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek Żywocki (6 sierpnia 2019, 15:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224