Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń


Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70, poz. 4731 - z późniejszymi zmianami).

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) lub poza miejscem sprzedaży (placówki handlu detalicznego) może być prowadzona na podstawie zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy, w oparciu o pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4. Przedmiot działalności gospodarczej,
5. Adres punktu sprzedaży,
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu).

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.  

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty:
Przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu pobierana jest opłata, w wysokości:
1. 525 zł. - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej  4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych  o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest w trzech równych ratach, tj. do dnia 31 stycznia, do dnia 31 maja i do dnia 30 września. Nie dokonanie przez przedsiębiorcę opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w w/w terminach jest powodem do wydania decyzji o wygaśnięciu posiadanego zezwolenia, a o ponowne wydanie zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

W roku nabycia lub utraty zezwolenia opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności. Przedsiębiorcy, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych i chcą nadal korzystać z posiadanych zezwoleń są obowiązani do składania pisemnych oświadczeń (corocznie w terminie do 31 stycznia) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, osiągniętych w roku poprzednim i wniesienia opłaty, która jest obliczana na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorców wartości sprzedaży.

Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych osiągnięta przez przedsiębiorcę w roku poprzednim przekroczyła:
1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa oraz napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18% alkoholu - przedsiębiorca jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

W przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła tych wartości - wnoszona jest opłata podstawowa.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane zezwolenia jednorazowe. Zezwolenie jednorazowe wydaje Wójt Gminy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia jednorazowej sprzedaży alkoholu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni, a opłata za udzielenie takiego zezwolenia wynosi 1/12 część rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. Zezwolenie wydaje Wójt Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu pobierana jest opłata, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W sprawach związanych z odmową przyznania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, jak również w sprawach o cofnięcie lub wygaśnięcie zezwoleń wydawane są decyzje administracyjne.

Termin załatwienia  zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
Pokój nr 29
Marcin Rempuszewski
tel. 564938321 w. 49

Druki wniosków można otrzymana miejscu lub pobrać ze strony internetowej www.bip.wapielsk.euWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Pobierz (31kB) word

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Pobierz (30kB) word

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (CATERING)

Pobierz (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (31 grudnia 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 grudnia 2013, 08:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4120