Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/295/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm).Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§ 1.
W Uchwale Rady Gminy Wąpielsk Nr XLVIII/261/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu  na rok 2018 zmienionej:
Uchwałą Nr XLIX/264/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
Zarządzeniem  Nr 6/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
Uchwałą Nr L/271/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
Zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
Uchwała Nr LI/277/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
Zarządzeniem Nr 17/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.
Uchwałą Nr LIII/81/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Uchwałą Nr LIV/284/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1.§1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 18.830.666,76 zł.
z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 16.306.038,39 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 2.524.628,37 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 2. §2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 r. w wysokości 24.273.455,24 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 15.228.947,14 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.044.508,10 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne w 2018r", zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 5. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 6. §3 otrzymuje brzmienie "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5.442.788,48 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł. w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1.108.377,13 zł."
 7. § 13 otrzymuje brzmienie "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.932.364,48 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576,00 zł,
3) sfinansowanie planowane deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł, w tym z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
8. § 14 ust.1  otrzymuje brzmienie "Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.00,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 189.576,00 zł,
c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.442.788,48 zł, z tego z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.108.377,13 zł."
 9. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§2.
Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

§3.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk
Tomasz Czajkowski
 
Uchwała nr LV/295/18 (4044kB) pdf
 
Uzasadnienie
Wysokość planowanych dochodów i wydatków uległa zwiększeniu o kwotę 14.480,00 zł.
DOCHODY
Oświata i wychowanie
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę 14.480,00 zł wg poniższego:
80101§2030 o kwotę 10.480,00 zł
80110§2030 o kwotę 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
WYDATKI
Oświata i wychowanie
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 14.480,00 zł wg poniższego:
80101§4240 o kwotę 10.480,00 zł
80110§4240 o kwotę 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
W związku z realizacja w.w. zadań zmniejszono planowane wydatki w:
- Szkole Podstawowej w Wąpielsku – 80101§4240 o kwotę 1.000,00 zł,
-Szkole Podstawowej w Długiem – 80101§4240 o kwotę 620,00 zł,
-Zespole Szkolno Przedszkolnym w Radzikach Dużych – 80101§4240 o kwotę 1.000,00 zł
-Gimnazjum w Radzikach Dużych- 80110§4240 o kwotę 1.000,00 zł.
Dostosowano Załączniki "Zadania inwestycyjne w 2018 r" oraz "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" do wprowadzonych zmian budżetowych.
Dostosowuje się Załącznik Nr 5 - przychody i rozchody budżetu - ujmując po stronie przychodów pożyczkę zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.108.377,13 zł, zmniejszając tym samym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.108.377,13 zł.
Pożyczkę na wyprzedzające finansowanie planuje się zaciągnąć celem zachowania płynności finansowej budżetu na zapłatę faktur za wykonanie zadania tj. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.” oraz „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk.” Po uzyskaniu środków pomocowych Gmina dokona spłaty wyżej wymienionych pożyczek.
Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 12:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij