Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr LV/293/18
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) i art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r., poz.2077 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.
Zaciąga się w 2018 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.” w wysokości 480.000,00 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2.
Pożyczka, o której mowa w § 1. spłacana będzie z dochodów własnych Gminy Wąpielsk z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w terminach określonych w umowie pożyczki, ujętych w budżetach Gminy Wąpielsk na lata 2019-2023.

§ 3.
Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Uchwała nr LV/293/18 (706kB) pdf
 
Uzasadnienie
Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk.” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wynika z potrzeby sfinansowania inwestycji. Oprocentowanie udzielonej pożyczki jest stałe w roku zawarcia umowy pożyczki i określone na podstawie stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi nie mniej niż 0,7 stopy redyskonta weksli jednak nie mniej niż 3,0 punkty procentowe w stosunku rocznym.
Powyższe zadanie znajduje się budżecie Gminy Wąpielsk na 2018 rok. I jest współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uchwałę niniejszą należy przedłożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem zawarcia umowy pożyczki.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 czerwca 2018, 11:59:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij