zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: 35000
termin składania ofert: 23 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości, że II przetarg ogłoszony na dzień 23 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 128/2 położonej w Wąpielsku II, nie odbył się z uwagi na brak chętnych 
W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
II przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk.
 
L.p.
Położenie nieruchomościNr działki Pow.w haKWCena wywoławczaWadiumOpis nieruchomości
1
Wąpielsk II128/20,25722251935.000,-3.500,-Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji.

 
 
1.Przetarg odbędzie się w dniu  23 kwietnia 2012 r. o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.

2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wyżej wysokości najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2012 roku  przelewem  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże

3.W przetargu mogą brać  udział osoby fizyczne  i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2004 r.Nr 167, poz.1758).
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości ,a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.

Minimalne  postąpienie  1% ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu  stanowi cenę nabycia  nieruchomości.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 29.

Ogłoszenie (265kB) pdf
Wynik postępowania (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 marca 2012, 09:55:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 maja 2012, 10:52:12)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1412