zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: RIOD-272/9/11
wartość: 44.600
termin składania ofert: 12 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości, że przetarg ogłoszony na dzień 12 grudnia 2011 r. na godz. 1000 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 128/2 położonej w Wąpielsku II, nie odbył się z uwagi na brak chętnych. 

W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąpielsk.
 
L.p.
Położenie nieruchomościNr działki Pow.w haKWCena wywoławczaWadiumOpis nieruchomości
1
Wąpielsk II128/20,25722251944.600,-4.460,-Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji.

 
 
1.Przetarg odbędzie się w dniu  12 grudnia 2011r.o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.

2.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w podanej wyżej wysokości najpóźniej w dniu 6 grudnia 2011 roku  przelewem  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże

3.W przetargu mogą brać  udział osoby fizyczne  i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach  określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2004 r.Nr 167, poz.1758).
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości ,a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.

Minimalne  postąpienie  1% ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu  stanowi cenę nabycia  nieruchomości.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 29.

Ogłoszenie (299kB) pdf
Wynik postępowania (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 listopada 2011, 13:51:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (1 lutego 2012, 09:16:07)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349