zamówienie na:

Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro
nr sprawy: GOPS 272/1/2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zawiadamia iż w postępowaniu „ Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego sp. z o. o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%). Cena oferty wynosi 38.000,00 brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań - 33,04 pkt. 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o. o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5 - 100 pkt W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2011-10-30.  
Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 326296 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 4938321, faks 56 4938322.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie także dokument wystawiony z datą wcześniejszą, ale potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędne doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń opisanych w zał. Nr 1 do SIWZ oraz, że trenerzy realizujący szkolenia spełniają wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie tego wymogu. Oświadczenia poświadczającego kwalifikację i doświadczenie zawodowe poszczególnych osób biorących udział w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenia poświadczającego kwalifikację i doświadczenie zawodowe poszczególnych osób biorących udział w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje, że w przypadku obiektywnie pojawiających się okoliczności potrzeby zmiany terminu lub ilości osób w poszczególnych szkoleniach kursach zawarta umowa z Wykonawcą może ulec zmianie w tym zakresie, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Przy czym Zamawiający zastrzega, że ogólna ilość osób przewidywana do objęcia wsparciem w formie szkoleń kursów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (tj. łącznie 22 osoby) nie ulegnie zmianie. Zamawiający dopuszcza także zmianę osoby, osób prowadzących szkolenia kursy, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wypadek choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej osobie prowadzącej szkolenie kurs wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Zmiana osoby prowadzącej szkolenie kurs wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz jest dopuszczalna pod warunkiem, że osoba (zastępca) posiada takie same lub wyższe kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wąpielsk 59d 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku Wąpielsk 59d 87-337 Wąpielsk pokój nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (1060kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki (461kB) pdf
Wynik postępowania (224kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 października 2011, 10:29:24)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (7 listopada 2011, 12:10:22)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2013