zamówienie na:

Zbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/7/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 września 2011  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Zbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Utylizacji Odpadów „EKODUET”, Stanisław Federowicz, Radziki Duże 1, 87-337 Wąpielsk. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości: Łączna cena ryczałtowa za odbiór jednej tony azbestu: wartość netto 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 0/100) wartość brutto 378,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem zł 0/100) wartość VAT 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem zł 0/100) Cena za całe zadanie w ilości podanej przez zamawiającego (cena za jedną tonę x 102,175): wartość netto 35 761,25 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł 25/100) wartość brutto 38 622,15 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa zł 15/100) wartość VAT 2 860,90 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt zł 90/100)  

1. Zamawiający; Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Zbiór, transport i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Wąpielsk w 2011 roku.”
2. Przedmiot zamówienia:
Odbiór wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych od 27 właścicieli nieruchomości w ilości 102,175 tony (około 4087 m2). Ilość odpadów będzie nie większej niż podana w zamówieniu i może znacznie odbiegać od podanych wartości, gdyż są to dane uzyskane od właścicieli nieruchomości z których został usunięty azbest i zostały pozyskane poprzez obmiar powierzchni która była nim pokryta i przeliczone przez zamawiającego w ten sposób, że przyjmujemy iż 1 m2 pokrycia równy jest 25 kg. Szacujemy, iż wartość rzeczywista może być znacznie niższa. Zamawiający zapłaci tylko za ilość odpadów zawarta w zamówieniu. Jeżeli wykonawca odbierze większą ilość odpadów niż podana w zamówieniu nie dostanie za nią zapłaty od zamawiającego.
Zamówienie obejmuje odbiór transport i utylizacje wyrobów zdemontowanych wcześniej przez właścicieli nieruchomości i składowanych przez nich. Odpady przed odbiorem muszą byś zważone w obecności przedstawiciela wykonawcy, właściciela od którego odbierany jest odpad oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Wąpielsku odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu. Z czynności odbioru musi być sporządzony protokół w 4 egzemplarzach, którego jeden egzemplarz zostanie i osoby przekazującej odpad, jeden u wykonawcy i dwa egzemplarze u zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również wystawić kartę odpadu, której jeden egzemplarz przekaże przekazującemu odpad a dwa egzemplarze przekaże zamawiającemu.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania wybrany wykonawca otrzyma od zamawiającego listę osób od których ma odebrać azbest wraz z maksymalną ilością jaką powinien odebrać od poszczególnych właścicieli. W porozumieniu z zamawiającym, wykonawca sporządzi harmonogram odbioru odpadów od poszczególnych właścicieli i przedstawi go do akceptacji przez zamawiającego.
Wykonawca w swojej ofercie musi podać cenę za jaką oferuje odebrać jedną tonę azbestu oraz cenę za całe zadanie w ilości podanej przez zamawiającego. Po wykonaniu zadania, podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru i przekazania przez wykonawcę karty odpadu, wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę. Faktura będzie opiewać na kwotę, będącą sumą ilości faktycznie odebranego azbestu podaną w protokołach odbioru i kartach odpadu, pomnożoną przez stawkę jaką wykonawca podał w ofercie za odbiór jednej tony azbestu.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
Od 1 do 31 października 2011 roku.
4.   Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać ważne zezwolenie na odbiór transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest wystawione przez Starostę Powiatu Rypińskiego. Brak takiego zezwolenia powoduje automatyczne odrzucenie oferty, gdyż wykonawca taki nie jest w stanie wykonać powierzonego mu zadania.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski                                    Patryk Łaszewski
pokój nr 6                                                    pokój nr 22
tel. (0-56) 49 38321 w 30                              tel. (0-56) 49 38321 w 48
fax. (0-56) 49 38322                                    fax. (0-56) 49 38322
w godz. 8:00–14:00                                      w godz. 8:00–14:00
e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl             e-mail: patrykpgk@op.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą faksem lub przesłać na adres e-mail podany w ofercie. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert to do dnia 1 września 2011 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Druk oferty (25kB) word

Zapytanie (700kB) pdf
Wynik postępowania (211kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 sierpnia 2011, 11:46:30)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 września 2011, 14:44:05)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2269