zamówienie na:

Budowa małej infrastruktury turystycznej - placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/5/11/2011
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lipca 2011  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej - placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Rafał Kaźmierczak – „Magiczna tęcza”, Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 27 309,69 zł brutto. 

1. Zamawiający;  Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
  zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Budowa małej infrastruktury turystycznej - placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Półwiesk Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk.”
2. Przedmiot zamówienia:
Wybudowanie 3 placów zabaw dla dzieci z typowych urządzeń wyprodukowanych z gotowych prefabrykatów (elementów), posiadających stosowne atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania.
2.1 W miejscowości Półwiesk Mały, działka nr 80/4:
- Huśtawka podwójna, drewniana, wymiary 3m x 3m
- Wieża z dachem dwuspadowym, podest, zjeżdżalnia, schody z poręczami, huśtawka pojedyncza - drewniane, wymiary zestawu 4m x 4m
- Bujak pojedynczy
- Bujak podwójny
2.2 W miejscowości Kiełpiny, działka nr 107/4:
- Huśtawka podwójna, drewniana, wymiary 3m x 3m
- Wieża z dachem dwuspadowym wysoka, podest wysoki, podest, zjeżdżalnia mniejsza, zjeżdżalnia duża, drabina pozioma, most wiszący na łańcuchach, trap wejściowy 2m, schody z poręczami, huśtawka podwójna - drewniane, wymiary zestawu 12m x 11m
- Bujak pojedynczy
- Bujak podwójny
2.3 W miejscowości Ruszkowo, działka nr 21/24:
- Wieża z dachem dwuspadowym, podest, zjeżdżalnia, schody z poręczami, huśtawka pojedyncza - drewniane, wymiary zestawu 4m x 4m
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń.
Zamontowane urządzenia muszą spełniać wszystkie normy techniczne przewidziane polskim prawem dla tego typu urządzeń oraz odpowiadać przepisom dopuszczającym użytkowanie tego typu urządzę na terytorium polski.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Montaż urządzeń odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu - najpóźniej 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Urządzenia zostanę zamontowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego w obecności jego przedstawiciela z zachowaniem zapisów punktu 2. Po tej czynności nastąpi podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do ubiegania się przez zamawiającego zapłaty.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski
pokój nr 6
tel. (0-56) 49 38321 w 30
fax. (0-56) 49 38322
w godz. 800–1400
e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą faksem lub przesłać na adres e-mail podany w ofercie. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert to do dnia 22 lipca 2011 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Załączniki :
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty (28kB) word .
2. Załącznik Nr 2 - Przedmiar (306kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (578kB) pdf
Wynik postępowania (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (14 lipca 2011, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 lipca 2011, 13:35:14)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992