zamówienie na:

GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO

zamawiający: Gmina Wąpielsk, działająca poprzez Urząd Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
nr sprawy: RIOD-272/4/11
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, 85-631 Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15A, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 92 punkty (cena oferty – 20 punktów, wysokość świadczeń – 60 punktów, zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 12 punktów). Cena oferty wynosi 115 497,60 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, 85-631 Bydgoszcz, ul. Modrzewiowa 15A – 92 punkty. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu.  
GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO
Numer ogłoszenia: 177722 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo: - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy - ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy - ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego b) ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku c) ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców i teściów d) ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka e) ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka f) ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka g) ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka h) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego i) ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie zawału serca lub krwotoku śródmózgowego j) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (ciężkiej choroby) ubezpieczonego k) ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (ciężkiej choroby) współmałżonka ubezpieczonego l) ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji m) ubezpieczenie na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą n) ubezpieczenie na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku o) ubezpieczenie na wypadek pobytu współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w związku z chorobą p) ubezpieczenie na wypadek pobytu współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
2 Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego w ilości 106 osób, następujących jednostek organizacyjnych:
1 Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-10-16-708, REGON 000547098
2 Samorządowy Zakład Budżetowy przy U. G. w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, NIP 892-14-76-109, REGON 340842017
3 Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, NIP 878-10-44-627, REGON 870341664.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykaz zawierający minimum 3 podmioty obsługiwane w ostatnich 3 latach przez Wykonawcę w zakresie grupowych ubezpieczeń pracowników (minimum 200 osób w każdym podmiocie) III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencjęwykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 20
2 - Wysokość świadczeń - 60
3 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: - zmiana wysokości składki łącznej w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem, - zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, - korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; - zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 11 (sekretariat urzędu).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie (95kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (307kB) pdf
Wynik postępowania (237kB) pdf

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Zapytanie nr 1 

         Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków
i pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego”, Urzędu Gminy Wąpielsk, wpłynęły zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:
 
1. Czy w ramach zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w pkt 2 Tabeli (str. 29 SIWZ)  Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za zgon w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca  wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową a śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w ciągu 30 dni od dnia udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca?
 
Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w wypłacie świadczeń
 
 2. Czy w ramach zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w pkt 8 Tabeli (str. 29 SIWZ)   Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np. wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca tylko jeżeli udar/krwotok śródmózgowy lub zawał serca  wystąpił nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową?
 
Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w wypłacie świadczenia
 
 
3. Czy w ramach zdarzeń ubezpieczeniowych wskazanych w pkt 3-6 Tabeli (str. 29 SIWZ)  Zamawiający dopuszcza dodatkowe ograniczenia w wypłacie świadczeń – np.
- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w NW tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia NW?
- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w WK tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WK?
- wypłata świadczenia z tytuły śmierci w WP tylko jeżeli nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od dnia zajścia WP?
 
Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie ograniczenia o którym mowa powyżej
 
4. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenia w owu Wykonawcy, które przewidują brak ochrony z tytułu poszczególnych ryzyk po osiągnięciu przez ubezpieczonego określonego wieku (np. 60, 65 lat) – np. śmierć w następstwie udaru mózgu/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie udaru mózgu/krwotoku śródmózgowego lub zawału serca, pobytu w szpitalu w wyniku choroby, poważnego zachorowania/ciężkiej choroby?
 
Odpowiedź 4: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia w postaci braku ochrony z tytułu ryzyk, o których mowa powyżej
 
 
5. Czy w ramach zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w pkt 1 Tabeli (str. 29 SIWZ) Zamawiający dopuszcza pomniejszenie kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej o ile wcześniej zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej?
 
Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu zgonu którym mowa powyżej.
 
 
6. Czy w ramach zdarzenia ubezpieczeniowego wskazanego w pkt 7 Tabeli (str. 29 SIWZ) Zamawiający dopuszcza ograniczenia w wypłacie świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia stanowiące, że świadczenie zostanie wypłacone gdy wartość procentowa trwałego uszczerbku na zdrowiu/trwałej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku wyniesie określoną wartość np. ponad 20%, np. ponad 25%?
Odpowiedź 6: Zamawiający nie dopuszcza pomniejszenia kwoty wypłaty świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu/ trwalej utraty zdrowia, o którym mowa powyżej.
 
 
7. Czy Zamawiający dopuszcza, aby świadczenie z tytułu rekonwalescencji należne było tylko po pobycie w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku?
Odpowiedź 7: Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia świadczenia z tytułu rekonwalescencji należnej tylko po pobycie wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 
 
8. Załącznik  nr 3 , Program ubezpieczenia, część II – założenia, pkt 19 str. 27 SIWZ – Czy w ramach wskazanego punktu Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu, na:  „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego, zgonu naturalnego małżonka, urodzenia dziecka, śmierci rodziców i teściów oraz śmierci dziecka maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe”.
 
Odpowiedź 8: Zamawiający zmienia treść pkt 19 str. 27 SIWZ, Program Ubezpieczenia na: „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń z tytułu zgonu ubezpieczonego, zgonu naturalnego małżonka, urodzenia dziecka, śmierci rodziców i teściów oraz śmierci dziecka maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu kompletnej dokumentacji. W przypadku pozostałych roszczeń, Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe”.
 
9. Wykonawca prosi o ujednolicenie skali: rozdz. I pkt 7 (str. 25 SIWZ) Klauzula dodatkowa na wypadek urodzenia się dziecka Ubezpieczonego z Apgar poniżej 5 – świadczenie obejmuje urodzenia się w okresie ubezpieczeniowym dziecka w stanie określonym w skali Apgar poniżej 8. Wysokość świadczenie w tym zakresie wyniesie 250 zł wypłacane dodatkowo do urodzenia dziecka.
 
Odpowiedź 9: Zamawiający informuje, że nastąpił błąd w definicji klauzuli dodatkowej na wypadek urodzenia się dziecka Ubezpieczonego z Apgar niżej 5.  Właściwą skalą jest Apgar poniżej 5.
 
10. Wykonawca prosi o ujednolicenie: w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 3.1 l) (str. 3 SIWZ) wymieniono: ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji ale brak tego ubezpieczenia w formularzu ofertowym i w pkt 23 rozdz. II ZAŁOŻENIA Załącznika nr 3 do SIWZ (str. 29 SIWZ).
 
Odpowiedź 10: Zamawiający wykreśla z Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 3.1 ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 
11. W Załączniku nr 3 do SIWZ pkt 23 rozdz. II ZAŁOŻENIA w tabeli świadczeń pod pozycją 13 Zamawiający wskazuje ryzyko: Zgon noworodka (str. 29 SIWZ). 
Czy pod pojęciem zgon noworodka Zamawiający rozumie definicję urodzenia martwego dziecka wskazaną w pkt 22 części II ZAŁOŻENIA Załącznika nr 3 do SIWZ (str. 27 SIWZ)?
Jeżeli Zamawiający inaczej interpretuje „zgon noworodka” to Wykonawca prosi o wskazanie definicji oraz sposobu realizacji świadczenia.
 
Odpowiedź 11: Zamawiający potwierdza, że definicja zgonu noworodka jest równoważna z definicją urodzenia martwego dziecka.
 
12. W związku z niejasnymi zapisami w Załączniku nr 3 do SIWZ w tabeli świadczeń (str. 29 SIWZ) oraz w formularzu ofertowym w L.p. 18 (str. 16 SIWZ) Wykonawca prosi o informację czy spełni warunki SIWZ oferując w ramach leczenia szpitalnego ubezpieczonego:
- Pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (od 1 do 14 dnia pobytu),

- Pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (od 15 dnia pobytu).
 
Odpowiedź 12: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca spełni warunki SIWZ oferując powyższe ryzyka w ramach leczenia szpitalnego ubezpieczonego
 
13. Czy Wykonawca spełni warunki SIWZ oferując w ramach ryzyka OSIEROCENIA DZIECKA następującą definicję dziecka: „dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy”?
 
Odpowiedź 13: Zamawiający potwierdza, że wykonawca spełni warunki SIWZ oferując powyższą definicję.
 
14. W załączniku nr 3 do SIWZ w rozdz. II pkt 22 definicje  Zamawiający wskazał definicję wypadku komunikacyjnego (str. 27 SIWZ), w związku z powyższym prośba o potwierdzenie, że w ramach tej definicji Zamawiający oczekuje:
„wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek:
a) wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd”, „droga”, „uczestnik ruchu” i „kierowca” rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,
b) wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:
- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,
- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro,
wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt. b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,
c) wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,
d) wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.”
 
Odpowiedź 14: Zamawiający potwierdza powyższe przytoczenie definicji .Zapytanie nr 2

         Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków
i pełnoletnich dzieci pracowników Zamawiającego”, Urzędu Gminy Wąpielsk, wpłynęły zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami:
 
Pytanie nr 1
Na stronie 3 - SIWZ w pkt. 3.1 - l) zamieszczono ryzyko ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji którego zabrakło w formularzu oferty i programie ubezpieczenia.
Na stronie 26 - Program ubezpieczenia – załącznik nr 3 do SIWZ pkt 12 ujęto „operacje chirurgiczne” których nie ujęto na stronie nr 3 SIWZ.
Prosimy o określenie, które z tych zapisów są obowiązujące a które są omyłką. 
 
Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że nastąpiły w obu miejscach omyłki pisarskie.
 
 
Pytanie nr 2
Załącznik nr 2 str. 22 par. 4 ust. 3
Czy sformułowanie o treści „w terminie przewidzianym w ust. 3” znajdujące się w treści tego ustępu jest tylko pomyłką drukarską ?
 
Odpowiedź 2: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i zmienia treść par. 4 ust. 3 Załącznik 2, str 22 na:
3.      Nieopłacenie przez Zamawiającego składki w całości lub w części w terminie przewidzianym w ust. 2 nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca w takim przypadku wzywa Zamawiającego do uzupełnienia zaległości, wskazując, co najmniej 14-dniowy dodatkowy termin zapłaty składki.
 
 
Pytanie nr 3
Załącznik nr 2 str. 22  par. 3
Czy zamawiający zgadza się na wystawienie dwóch odrębnych polis ale na tych samych warunkach – jedną dla pracowników wszystkich jednostek Urzędu oraz drugą dla współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników wszystkich jednostek?
 
Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie dwóch polis, jeżeli tylko warunki ochrony ubezpieczenia będą takie same.
 
 
Pytanie nr 4
Str. 11 SIWZ – C pkt 1 
Prosimy o potwierdzenie czy wzór podany w Państwa ofercie pod kątem kryterium C jest poprawnie użyty czy winien zawierać kryterium Cn ?
 
Odpowiedź 4: Zamawiający potwierdza że przytoczony wzór powinien zawierać kryterium Cn. Nastąpiła omyłka pisarska
 
 
Pytanie nr 5
Str. 11 SIWZ -  przed pkt. 1)
Jak Zamawiający rozumie zapis:
„Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium C) dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty będący średnią arytmetyczną oceny wszystkich członków komisji.”?
 
Odpowiedź 5: Każdy z członków komisji będzie oceniał ofertę w celu niedopuszczenia do błędów. Średnia arytmetyczna z arkusza oceny wszystkich członków komisji powinna dać taki sam wynik jak członkowi.
 
 
Pytanie nr 6
Załącznik nr 1 Str. 17 – B pkt. 5
Czy Zamawiający może doprecyzować co oznacza słowo „znacząco” i kto to określa?
 
Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, że do przetargu startują wszystkie jednostki organizacyjne i taka sytuacja nie będzie mogła mieć miejsca. Znaczące zmiany w strukturze może określić Wykonawca poprzez określenie wzrostu lub spadku średniej wieku struktury.
 
 
Pytanie nr 7
Załącznik nr 3  str. 24 - I tabela - choroba „zakażenie wirusem HIV”
Czy zamawiający rozumie to sformułowanie jako : zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi czy w związku z wykonywanym zawodem?
 
Odpowiedź 7: Zamawiający miał na myśli zakażenie wirusem HIV m.in. w wyniku transfuzji krwi
 
 
Pytanie nr 8
Załącznik nr 3 str. 25 klauzula nr 7
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w tej klauzuli. Czy świadczenie obejmuje urodzenie dziecka w stanie określonym w skali Apgar poniżej 5 czy w stanie Apgar poniżej 8 ?
 
Odpowiedź 8: Zamawiający informuje, że nastąpił błąd w definicji klauzuli dodatkowej na wypadek urodzenia się dziecka Ubezpieczonego z Apgar niżej 5.  Właściwą skalą jest Apgar poniżej 5.
 
 
Pytanie nr 9
Załącznik nr 3 str. 26 pkt. 14
Czy w grupie pracowników zatrudnionych u Zamawiającego znajdują się osoby które przekroczyły 69 rok życia a jeśli są to ilu jest takich pracowników?
 
Odpowiedź 9: Zgodnie z załącznikiem 4 w strukturze wiekowo-płciowej nie znajduje się żadna osoba poniżej 69 roku życia
 
Pytanie nr 10
Załącznik nr 3 str. 27 – def. Szpital
Czy zamawiający zgodzi się na zastosowanie definicji Szpitala z naszych OWU o następującej treści:
 
szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki ani inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień
zamiast definicji zamieszczonej w SIWZ ?
 
Odpowiedź 10: Zamawiający zmienia treść definicji (Załącznik nr 3 str. 27 – def. Szpital) na następującą treść:
 
szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polski lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych; szpitalem w rozumieniu niniejszych Warunków nie jest dom opieki ani inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 czerwca 2011, 21:44:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (21 lipca 2011, 13:54:29)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1690