zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 1/2011
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 września 2011 r. do dnia 22 czerwca 2012 r.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński Giżynek 43; 87-517 Brzuze została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert – 100. Cena oferty wynosi: 3,83 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 153 264,15 zł. brutto za okres objęty umową (do 205 dni).  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
którego przedmiotem jest  usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół  i ich odwóz w Gminie Wąpielsk
od 01 września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku.

l. Zamawiający:
Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
87-337 Wąpielsk
tel. 0564938381 fax. 0564938322
osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Janusz Krajnik
 
2. Przedmiot postępowania :
Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 01 września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku.
 
3.Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2011 roku do 22 czerwca 2012 roku.
 
6. Kwota wadium: nie przewiduje się.
 
7. Warunki uczestnictwa :
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
 
9. Warunki uzyskania dokumentów zamówienia :
W siedzibie Zamawiającego - codziennie w godz. 8-14. pokój nr 25
na stronie internetowej zamawiającego: www.wapielsk.republika.pl
 
10. Termin i miejsce składania ofert.
Do 14 czerwca 2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25.
 
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
 14 czerwca 2011 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 31.

12.  Język w którym można sporządzić ofertę : PL.
 
13. Termin związania ofertą - 30 dni.

14. Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23 maja 2011 r. pod numerem                                       124010 - 2011

Ogłoszenie (282kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (875kB) pdf
Wynik postępowania (176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 maja 2011, 10:38:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (15 czerwca 2011, 09:47:24)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338