zamówienie na:

usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 stycznia 2011 r. do dnia 22 czerwca 2011 r.

zamawiający: Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: 396474-2010
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 póz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 03 stycznia 2011 r. do dnia 22 czerwca 2011 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński Giżynek 43; 87-517 Brzuze została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 3,94 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 86.036,56 zł. brutto za okres objęty umową (do 115 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR\" Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 100: 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica - 99,73  

Wąpielsk, dnia 07 grudnia 2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
którego przedmiotem jest  usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół  i ich odwóz w Gminie Wąpielsk
od 03 stycznia 2011 roku do 22 czerwrca 2011 roku.
l. Zamawiający:
Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
87-337 Wąpielsk
tel. 0564938381 fax. 0564938322
osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Janusz Krajnik
 
2. Przedmiot postępowania :
Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 03 stycznia 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku.
 
3.Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony dla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji zamówienia: od 03 stycznia 2011 roku do 22 czerwca 2011 roku.
 
6. Kwota wadium: nie przewiduje się.
 
7. Warunki uczestnictwa :
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
 
9. Warunki uzyskania dokumentów zamówienia :
W siedzibie Zamawiającego - codziennie w godz. 8-14. pokój nr 25
na stronie internetowej zamawiającego: www.wapielsk.republika.pl
 
10. Termin i miejsce składania ofert.
Do 21 grudnia 2010 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25.
 
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
 21 grudnia 2010 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 31.
12.  Język w którym można sporządzić ofertę : PL.
 
13. Termin związania ofertą - 30 dni.
14. Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06 grudnia 2010 r. pod numerem                                   396474-2010
 
 
                                                                                     Podpisał
                                                                                     Janusz Krajnik
                                                                                     Kierownik ZAS w Wąpielsku   

Ogłoszenie (493kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2284kB) pdf    
Wynik postępowania (309kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 grudnia 2010, 12:09:28)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2010, 13:18:45)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088