zamówienie na:

Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-6/10
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 września 2010  10:00
wynik postępowania: Wąpielsk 2010-09-17 RIOD3410/6-2/10 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Budowa szkolnej hali widowiskowo – sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej nr 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonywanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy PUHP MURABET, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 8 090 928,64 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MURABET, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń – 100 punktów. 2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne, SANMEL Sp. z o. o., ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica – 89,07 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminy 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2010-09-27.  
Wąpielsk: Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat
Numer ogłoszenia: 256832 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605/7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat ROBOTY BUDOWLANE: Przedmiotem inwestycji jest hala widowiskowo-sportowa o wymiarach ok. 36m x 44 m w m. Radziki Duże wraz z sieciami uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu oraz zakupem i montażem wyposażenia. W ramach zadania jest również przebudowa kotłowni w budynku szkoły. Hala będzie obiektem przyszkolnym ( przy szkole podstawowej i gimnazjum) połączonym z istniejącym budynkiem szkoły parterowym łącznikiem, pozwalającym na przejście między budynkami niezależnie od czynników atmosferycznych. Hala widowiskowo- sportowa jest budynkiem niepodpiwniczonym, w części sali sportowej- parterowym, w części zaplecza dwu-kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości ok. 36,16 m i długości ok. 44,56 m; wysokości hali ok. 11,68m . Bilans powierzchni- hala sportowo-widowiskowa (wartości przybliżone): - powierzchnia zabudowy - 1. 622, 39 m² - powierzchnia całkowita - 2.036,06 m² - powierzchnia użytkowa - 1.869,48 m² - kubatura - 18.208,709m² Łącznik jest niskim wydłużonym prostopadłościanem o następujących danych (wartości przybliżone): -szerokość - 2,56m -wysokość- 3,26m -powierzchnia zabudowy - 47,36m² -powierzchnia całkowita - 47,36m² -powierzchnia użytkowa - 33,36m² - kubatura-143,03m³. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje : - centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni umiejscowionej w budynku szkoły podstawowej, -wodno-kanalizacyjną, -elektryczną , odgromową i oddymiania, -wentylację mechaniczną z klimatyzacją. I sieci zewnętrzne: -kanalizacja sanitarna, -kanalizacja deszczowa, -przyłącze wodociągowe, -przyłącze c.o. i c.w.u. Zagospodarowanie terenu : chodniki, dojścia piesze i dojazd do kotłowni. Wyposażenie (wraz z montażem) wg. zestawienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy (jeśli został opracowany). Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Zamawiający dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę, które zostało załączone do niniejszego SIWZ. USŁUGA BANKOWA W ZAKRESIE WYKUPU WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH. Usługa bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelności (jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT) na następujących warunkach: 1) Wykonawca, jako Zbywca wierzytelności podpisze umowę o wykup wierzytelności z wybranym przez siebie Bankiem (działającym na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe) nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy obejmującej określone w niniejszym SIWZ zamówienie. 2) umowa o wykup wierzytelności oraz wszelkie w niej zmiany wymagałyby będą formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3) wykupem wierzytelności będą obejmowane kolejne faktury przejściowe za wykonane i odebrane części robót 4) ostateczny wykup wierzytelności (wykup faktury końcowej) będzie dokonany przez Bank w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odbioru końcowego wykonanych robót i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, 5) spłata wykupionych przez Bank wierzytelności rozpocznie się z chwilą objęcia wykupem pierwszej faktury przejściowej Wykonawcy i będzie trwać przez okres 15 lat (licząc od stycznia 2011 r.) - tzn. do 2026 r. 6) należy przewidzieć karencję w spłacie rat kapitałowych. Spłata tych rat rozpocznie się od stycznia 2012 r. Na spłatę odsetek Zamawiający karencji nie przewiduje. 7) odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy, 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Banku bez naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat, 9) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank, 10) w przypadku udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających Bank wykupi dodatkowe wierzytelności na warunkach, jakie przewidziano w niniejszym SIWZ dla wykupu wierzytelności podstawowych.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.21.13.50-7, 45.33.11.00-7, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 66.11.30.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1) Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych 2) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w Banku Spółdzielczym Kowalewo o Radziki Duże Nr rachunku: 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010. z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce geodezyjnej 605 7 w miejscowości Radziki Duże gmina Wąpielsk wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót poprzez usługę bankową wykupu wierzytelności spłacanych przez Gminę przez okres 15 lat. 3) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4) Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6) W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) oznaczenie numeru postępowania; c) określenie przedmiotu zamówienia; d) nazwę i adres Wykonawcy. 7) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 8) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia; b) należytego wykonania tej umowy; c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres min. dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co rozumieć należy budowę min. dwóch obiektów o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000m² i kubaturze nie mniejszej niż 10.000m³ i o wartości zamówienia min. 3 mln zł. brutto każda
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnieniami i zaświadczeniami o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000 zł, b) osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 5 mln zł. rocznie, c) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach: 1) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy, 3) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających w okolicznościach wymienionych przepisach prawa zamówień publicznych 4) jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to skutek, jak w pkt.3, 5) jeżeli kadra kierowania budową wymieniona w § 10 ust. 1 umowy nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia, 6) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane, 7) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk pokój nr 11. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wynik postępowania (457kB) pdf
Ogłoszenie (3977kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (718kB) pdf
Projekt, kosztorysy i przedmiar, specyfikacje techniczne
Pozwolenie na budowę (1825kB) pdf
Dokumentacja geotechniczna (2628kB) pdf

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Odpowiedz na pytanie nr 1

Projekt Wykonania Budżetu (1055kB) pdf

Odpowiedz na pytanie nr 2

Dokumenty o które prosił wykonawca znajdują się w spakowanym pliku poniżej
Część 1 (8192kB) rar
Część 2 (8192kB) rar
Część 3 (8192kB) rar
Część 4 (8192kB) rar
Część 5 (8192kB) rar
Część 6 (8192kB) rar
Część 7 (8192kB) rar
Część 8 (8192kB) rar
Część 9 (8192kB) rar
Część 10 (8192kB) rar
Część 11 (8192kB) rar
Część 12 (850kB) rar

Odpowiedz na pytanie nr 3
Pyt 1) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy, czy Zamawiający zakłada karencję w spłacie wierzytelności, czy zamiarem Zamawiającego jest rozpoczęcie spłaty w miesiąc po dokonaniu wykupu.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie od kiedy Zamawiający planuje rozpoczęcie spłaty odsetek czy Zamawiający zakłada karencje w spłacie odsetek?
SIWZ
3.2 pkt. 5 mówi się o spłacie wykupionych wierzytelności od roku 201 1 pkt. 6 o karencji i spłacie od 2012 pkt, 5,5 c z kolei mówi o spłacie kapitału z faktur przejściowych i końcowej, która ma rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca następującego po dokonaniu wykupu,
5,5 pkt. c podobnie jak powyżej mówią o rozpoczęciu spłaty kapitału z faktur przejściowych i końcowej ma rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca następującego po dokonaniu wykupu,
w Umowie
& l pkt, 2 umowy pod pkt, e podobnie jak powyżej mówią o rozpoczęciu spłaty od 20 1 1 a pod pkt, f
mówi o rozpoczęciu spłaty od 2012
& 5 pkt. 9 pod pkt, 3 podobnie jak powyżej mówią o rozpoczęciu spłaty kapitału z faktur przejściowych i końcowej ma rozpocząć się pierwszego dnia miesiąca następującego po dokonaniu wykupu.

Pyt 2) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy, jaki okres finansowania Zamawiający bierze pod uwagę 15 czy 16 lat.
Ponadto prosimy o doprecyzowanie kiedy ma nastąpić przekazanie placu budowy a kiedy
rozpoczęcie inwestycji?
 
SIWZ
5.4 pkt. pod pkt. b, zakłada rozpoczęcie inwestycji już w październiku 2010 jeśli w tym roku ma
nastąpić także nabycie wierzytelności to jeśli przyjmie się że splata ma nastąpić w styczniu 2026
zgodnie z np SIWZ 3,2 pkt, 5, w tym przypadku okres finansowania wyniesie 16 lat."
pkt, 5,4 pod pkt c pod pod pkt, IV. gdzie suma wykupionych wierzytelności w 2010 roku nie może przekroczyć 1,6 ml PLN
Umowa
& 2,1 przekazanie placu budowy w roku 2011 to stoi w sprzeczności z powyższymi zapisami,
Pyt 3) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy czy Zamawiający przewiduje zmianę harmonogramu spłaty; jeśli tak to czy dopuszczalne jest także wydłużenie okresu spłaty jeśli tak to na jakli
SIWZ
3,2 pkt, 5 mówi o dopuszczeniu w zmianie harmonogramu spłaty wykupionych wierzytelności, bez
określenie kierunku zmiany.
w Umowie
& I pkt, 2 umowy pod pkt. i podobnie jak powyżej dopuszczenie w zmiany harmonogramu spłaty
wykupionych wierzytelności, bez określenie kierunku zmian,
Pyt 4) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy jeśli Zamawiający przewiduje wykup dodatkowych wierzytelności, to prosimy o dokładne podanie ich wartości?
SIWZ
3,2 pkt. 10 mówi się o wykupie dodatkowych wierzytelności na zasadach takich jak wynikające z
przetargu nie określono jednak górnej granicy
5.5 pkt, g podobnie jak powyżej wykup dodatkowych wierzytelności na zasadach takich jak
wynikające z przetargu.
w Umowie
&1 pkt, 2 umowy pod pkt, j podobnie jak powyżej wykup dodatkowych wierzytelności na zasadach
takich jak wynikające z przetargu.
& 5 pkt. 9 pod pkt. 7 podobnie jak powyżej wykup dodatkowych wierzytelności na zasadach takich jak wynikające z przetargu.
Pyt 5) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy, Zamawiający planuje spłacać równą czy nie równą miesięczną ratę (całkowitą w rozumieniu kapitał plus odsetki) ?
SIWZ
5.5 pkt, pod pkt d mówi że spłata przez wykonawcę ma następować w równych ratach kapitałowych,
5.5 pkt. pod pkt e mówi że spłata będzie w oparciu o zmiany WIBOR l M,

Umowa
& 5,9 pkt pod pkt 4 podobnie jak powyżej spłata wierzytelności będzie w równych ratach kapitałowych,
& 5.9 pkt. pod pkt 5 podobnie jak powyżej mówi że spłata wierzytelności będzie w oparciu o zmiany W1BOR l M,
Pyt 6) Biorąc pod uwag? zapisy paragrafu 8 czy Zamawiający dopuszcza sytuację aby wykonawca złożył do wykupu fakturę w sytuacji, gdy nie jest jeszcze rozliczony za wykonane prace / podwykonawcą? Jeśli nie to prosimy o podanie mechanizmu wyeliminowania takiego zjawiska.
Pyt 7) Czy Zamawiający oczekuje od Banku kontrolowania Wykonawcy w zakresie dostarczanych do wykupu faktur zgodnie z zapisami SIWZ.
pkt, 5,4 pod pkt c pod pod pkt* I, II i IV. Gdzie Bank powinien nie przyjmować więcej niż jedna fakturę na 3 miesiące, suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości całego zadania, oraz suma wykupionych wierzytelności w 2010 roku nie może przekroczyć 1,6 ml PLN
Pyt 8) Biorąc pod uwagę poniższe zapisy dotyczące spłaty kapitału, odsetek oraz aktualizacji stawki stopy procentowej,
Zamawiający jest proszony o wyjaśnienie, czy dopuszcza się taką sytuację gdzie aktualizacja stopy procentowej będzie następować w dniu poprzedzającym 25 dzień miesiąca?
Odnośnie powyższego, każdy Bank startujący w przetargu wraz z Wykonawcą ma własny
system księgowy, niektóre zapisy SIWZ uniemożliwiają startowanie Bankom które przykładowo
nie mogą pobierać stawki procentowej na kilka dni przed data aktualizacji co z kolei ogranicza
konkurencję.
Ponadto Zamawiający jest proszony o wskazanie z jakiego dnia ma obowiązywać stawka przy
dokonywaniu wykupu pierwszej faktury?
SIWZ
S.5 pkt. pod pkt d i e spłat? kapitału i odsetek ustawiono na 25 dzień każdego miesiąca
Umowa                                                                                                           
& 5,9 pkt. pod pkt 4 i 5 podobnie jak powyżej spłatę kapitału i odsetek ustawiono na 25 dzień
każdego miesiąca
SIWZ
5,5 pkt, pod pkt j mówi że aktualizacja ma nastąpić 20 dmą danego miesiąca

Odpowiedzi


Ad. 1
Zgodnie z punktem 3.2.5), 3.2.7) SIWZ Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek rozpocznie się od miesiąca następującego po miesiącu w którym Bank dokona wykupu pierwszej faktury wykonawcy.
 
Zgodnie z punktem 3.2.6) SIWZ spłata rat kapitałowych rozpocznie się zaś od stycznia 2012 r.
 
Rozpoczęcie spłaty każdej kolejnej faktury przejściowej i faktury ostatecznego rozliczenia (zgodne z punktem 5.5. c SIWZ) następować będzie od dnia pierwszego następnego miesiąca po wykupie wierzytelności przez Bank, z uwzględnieniem przewidzianego okresu karencji.
 
Ad. 2
Nabycie wierzytelności przez Bank następować będzie w częściach odpowiadających wystawianym przez Wykonawcę fakturom. Zamawiający określił termin 15 lat na spłatę wierzytelności przyjmując za początek tego terminu – styczeń 2011 r.
 
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z przywołanym punktem 5.4.c)iv)  do końca 2010 r. Wykonawca założy wykonanie części robót i wystawienie faktury przejściowej na kwotę nie niższą niż 1.600.000 zł. Oznacza to, że Wykonawca może przekroczyć założoną kwotę.
 
Zamawiający informuje, że przekazanie Terenu Budowy nastąpi tak szybko jak to będzie możliwe, by umożliwić Wykonawcy rozpoczęcie robót w założonym w punkcie 5.4.b) terminie.
 
Ad. 3
Zamawiający zwraca uwagę, że harmonogram spłaty jest ściśle związany z harmonogramem robót i założonego w nim postępu robót. Jeśli rzeczywisty postęp robót odbiegał będzie od założonego, zmianie podlegać będą także wielkości faktur i poszczególnych spłat. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia założonego okresu spłaty, jak i pozostałych założeń o charakterze bezwzględnym – określonych w SIWZ. 
 
Ad. 4
Zamawiający wyjaśnia, że dodatkowe wierzytelności mogą wynikać z:
 
- udzielonych zamówień dodatkowych, które zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) nie mogą w sumie przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego
 
- udzielonych zamówień uzupełniających, które zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) nie mogą przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego,
 
Zamawiający zwraca uwagę, że oświadczenie złożone przez Bank winno obejmować zobowiązanie do wykupienia zarówno zamówień dodatkowych jak i uzupełniających.
 
Ad. 5
Zamawiający wyjaśnia, że raty kapitałowe (część kapitałowa raty) winny być równe. Raty odsetkowe nie będą równe z uwagi na fakt, iż wykupem obejmowane będą kolejne faktury Wykonawcy (dług będzie rósł w miarę postępu realizacji umowy o roboty), a aktualizacja WIBOR wpływać będzie na wielkość odsetek do spłaty.
 
Ad. 6
Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie uzależnia możliwości wystawiania faktur pod warunkiem uprzedniego uregulowania należności z podwykonawcą. Zamawiający zaznacza jednak, że z uwagi na solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, Zamawiający zabezpieczy swój interes na etapie uzgadniania umowy (projektu umowy) z Podwykonawcą.
 
Ad. 7
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że będzie on realizował umowę zgodnie z jej postanowieniami. Dotyczy to również postanowień wskazanych w punktach 5.4.c.i), ii) i iv).
 
Zamawiający ponownie zwraca uwagę, że zgodnie z przywołanym punktem 5.4.c)iv)  do końca 2010 r. Wykonawca założy wykonanie części robót i wystawienie faktury przejściowej na kwotę nie niższą niż 1.600.000 zł. Oznacza to, że Wykonawca może przekroczyć założoną kwotę.
 
Ad. 8
Zgodnie z treścią SIWZ oprocentowanie, według którego naliczane będą odsetki, obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M z 20 – go dnia ostatniego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania.
Tak aktualizowana stawka będzie miała zastosowanie do kolejnej raty odsetkowej (płatnej do 25 dnia tego miesiąca).
W związku z tym aktualizacja następować będzie przed wymaganym terminem zapłaty raty odsetkowej.
Zdaniem Zamawiającego taka konstrukcja w żaden sposób nie ogranicza konkurencji.
Zamawiający nie ma wpływu na przyjęty przez bank system księgowy.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 sierpnia 2010, 12:45:44)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 września 2010, 09:23:41)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2107