zamówienie na:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIOD 3410-1/201
wartość: pow. 14 000 euro
termin składania ofert: 15 marca 2010  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa Szkolnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa Szkolnej Hali widowiskowo-sportowej w m .Radziki Duże, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę . Zamawiający dokonał oceny oferty nie podlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny. Nr oferty – 1 Firma(nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy - KONSORCJUM : PROKSEN Sp. z o.o - Pełnomocnik ul.Lubicka 44; 87-100 Toruń; Dom Inżynierski „PROMIS" S.A. ul.Stoisława 2, 70-223 Szczecin Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu Cena oferty - 226 395,40 zł Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż złożona oferta KONSORCJUM: PROKSEN Sp. z o. o. - Pełnomocnik ul. Lubicka 44; 87-100 Toruń; Dom Inżynierski „PROMIS" S.A. ul.Stoisława 2, 70-223 Szczecin odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.  
Wąpielsk: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże
Numer ogłoszenia: 60136 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:
 ZAMAWIAJĄCY I.
1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu I.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II:
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.
1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na: Inżyniera Kontraktu (nadzór inwestorski ) dla inwestycji pod nazwą Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w m. Radziki Duże. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy, przy zachowaniu należytej staranności. Jest to zamówienie na usługi w rozumieniu ustawy PZP Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inżyniera Kontraktu - IK ( Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz reprezentować będzie Zamawiającego - Inwestora w ramach realizacji projektu, którego postępowanie dotyczy. Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni zapoznać się z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk, powiat Rypin, woj.Kujawsko-pomorskie pokój nr 6 lub 7. W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do podstawowych obowiązków między innymi wchodzą: a) na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych: - udział w pracach komisji przetargowej - przedstawienie opinii w zakresie oceny branżowej złożonych ofert b) na etapie prowadzenia robót budowlanych: - prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem tych robót; - uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; - wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z zamawiającym; - podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót; - prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Prawem budowlanym; - pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; - stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; - prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją robót, opracowywanie dokumentów rozliczeniowych sprawozdań i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót budowlanych; - podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; - sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami umowy oraz zasadami działania inspektora nadzoru, to jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami bhp, SANEPID, p.poż.; - sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów; - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru; - rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu lub rzeczoznawców; - ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich niezbędnych branż, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji; - bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; - przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i prowadzenie rozliczeń finansowych z instytucją współfinansującą inwestycję; - opracowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych; - bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji; - zorganizowanie i dokonanie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych oraz protokólarne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanej inwestycji; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; c) po zakończeniu robót budowlanych: - wykonanie czynności wynikających z udzielonej przez wykonawcę 5 - letniej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi; - zawiadomienie wykonawcy robót budowlanych o stwierdzonych wadach w okresie gwarancji i rękojmi; - sporządzenie wniosków o zapłatę kar umownych za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi; - sporządzenie protokołu pousterkowego; PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU (wartości przybliżone) Szkolna Hala Sportowo-widowiskowa szerokość = 36,16 m długość = 44,56 m wysokość = 11,68m powierzchnia zabudowy = 1.622,39 m² powierzchnia użytkowa = 1.869,48 m² kubatura = 18.208,709 m³ Łącznik ze szkołą podstawową: Szerokość - 2,56 m Wysokość - 3,26m Powierzchnia zabudowy- 47,36m2 Powierzchnia całkowita - 47,36 m² Powierzchnia użytkowa - 33,36 m² Kubatura - 143,03m³ Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje : Centralnego ogrzewania zasilanego z kotłowni umiejscowionej w budynku szkoły podstawowej, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową i oddymiania, wentylację mechaniczną z klimatyzacją. I sieci zewnętrzne : Kanalizację sanitarną, deszczową, przyłącze wodociągowe, c.o. i c.w.u. Zagospodarowanie terenu : chodniki,dojścia piesze i dojazd do kotłowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych , 2) Przedmiar robót, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania, dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, Zamawiający wymaga aby wykonawcy zapoznali się z terenem budowy Zamawiający informuję, że dysponuje wydaną Decyzją pozwolenia na budowę nr AB-7351-102/08 z dnia 14 kwietnia 2008r.. dotyczącą przedmiotu zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.00.00.00-8, 71.63.00.00-3, 71.54.10.00-2, 71.52.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012. SEKCJA III:
 INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM
informacja na temat wadium: 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00- (słownie: - pięć tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poźn. zm.) 3) W przypadku złożenia wadium w formie pieniądza wadium należy wnieść przelewem na konto Bank Spółdzielczy Kowalewo o/Radziki Duże 45 9496 0008 0056 5394 2000 0010 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4) W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie urzędu. 5) Zwrot wadium następuje na zasadach podanych w art. 46 ustawy Pzp. III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
3) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP zamawiający żąda następujących dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - min. 2 zamówienia polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu w ramach budowy, przebudowy lub remontu budynku użyteczności publicznej. Wymaga się aby każde ze zrealizowanych zamówień (usług) polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera kontraktu i prowadzeniu ich rozliczeń opiewało na kwotę min 5 000 000,00 PLN brutto, a nadzorowane i rozliczone roboty budowlane obejmowały branżę konstrukcyjno-budowlaną, drogową, sanitarną i elektryczną, ciepłowniczą, w tym przynajmniej jedna usługa IK na inwestycji współfinansowanej ze środków pochodzących z UE oraz przynajmniej jedna usługa IK nad inwestycją współfinansowaną ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (o którym mowa w art. 47d ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych). Dodatkowo należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie każdego zamówienia (usługi) potwierdzone musi być dokumentami, że usługi zostały wykonane należycie - np. referencje, protokoły odbioru końcowego, opinie zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały zrealizowane. Wykaz robót załącznik nr 3 Uwaga: przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie muszą zawierać co najmniej: a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, c. opinię podmiotu wskazanego w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie. d) wskazanie daty (w latach) wykonania zamówienia, b) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności - bez ograniczeń przygotowanych do podjęcia obowiązków nadzoru robót oraz osobami do administrowania kontraktem o odpowiednim minimalnym okresie pracy według schematu jak niżej. Kierownik nadzoru budowy posiadający uprawnienia do wykonywania odpowiednich funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej- staż min. 6 lat Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacje elektryczne- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności w zakresie robót drogowych- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie specjalności w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych- staż min.6 lat. Specjalista do spraw rozliczeń- wykształcenie wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej- staż min.3 lat. wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ. Dopuszcza się łączenie obowiązków kierownika robót przez osobę posiadające uprawnienia w różnych specjalnościach, nie więcej jednak niż dwie specjalności. Do wykazu osób należy załączyć dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje, tj. decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale osobowym innych podmiotów, obok wykazu i dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do ich udostępnienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku .Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek ten zostanie spełniony jeżeli dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności - bez ograniczeń przygotowanych do podjęcia obowiązków nadzoru robót oraz osobami do administrowania kontraktem o odpowiednim minimalnym okresie pracy według schematu jak niżej. 1. Kierownik nadzoru budowy posiadający uprawnienia do wykonywania odpowiednich funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej- staż min. 6 lat 2. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej- staż min.6 lat. 3. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej- staż min.6 lat. 4. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacje elektryczne- staż min.6 lat. 5. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności w zakresie robót drogowych- staż min.6 lat. 6. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie specjalności w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych- staż min.6 lat. 7. Specjalista do spraw rozliczeń- wykształcenie wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej- staż min.3 lat. UWAGA: dopuszcza się łączenie maksymalnie 2 funkcji przez jedna osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku b) Dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności - bez ograniczeń przygotowanych do podjęcia obowiązków nadzoru robót oraz osobami do administrowania kontraktem o odpowiednim minimalnym okresie pracy według schematu jak niżej. Kierownik nadzoru budowy posiadający uprawnienia do wykonywania odpowiednich funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno- budowlanej- staż min. 6 lat Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacje elektryczne- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności w zakresie robót drogowych- staż min.6 lat. Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie specjalności w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych- staż min.6 lat. Specjalista do spraw rozliczeń- wykształcenie wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej- staż min.3 lat. wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ. Dopuszcza się łączenie obowiązków kierownika robót przez osobę posiadające uprawnienia w różnych specjalnościach, nie więcej jednak niż dwie specjalności. Do wykazu osób należy załączyć dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje, tj. decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale osobowym innych podmiotów, obok wykazu i dokumentów potwierdzających kwalifikacje należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do ich udostępnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu potwierdzenia opisanych przez zamawiającego warunków znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu poniższe dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 200 000 PLN lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zdolność kredytowa w ww. informacji musi być określona zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.). W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzać będzie wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr je opisujących, zamiast jej pełnego ujawnienia, Zamawiający przy ocenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, że Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr, np. w sytuacji, gdy ww. informacja przedstawiona jako potwierdzenie, że Wykonawca posiada zdolność kredytową lub rachunek w kwocie przykładowo sześciocyfrowej, wówczas zostanie odczytana przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jakby przedstawiała kwotę równą 100.000 PLN. Jeżeli wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa określona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. b) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN ( dwieście tysięcy złotych). Jeżeli wysokość ubezpieczenia określona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV:
PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I
V.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W przypadku uzyskania dotacji, przewiduje się współfinansowanie zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WKP..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podpisał
Henryk Kowalski
Wójt Gminy Wąpielsk

Ogłoszenie (7791kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (226kB) pdf
Wynik postępowania (307kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 marca 2010, 15:01:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 marca 2010, 13:25:55)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1327