zamówienie na:

sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego - jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 25.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw wyznaczonej przez Wykonawcę na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19 poz 177 z póżn. Zm.) Prawo Zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę oleju napędowego do ciągników i samochodu dostawczego Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta firmy: Firma Handlowa „EMAR” Ewa i Marek Komakowscy 87-337 Wąpielsk, Radziki Duże Cena oferty wynosi: 91 750,00 zł, Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100 pkt.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym,
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę 14.000 EURO na wykonanie zadania pn.:
„Dostawa oleju napędowego do ciągników i samochodu dostawczego Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego przy Urzędzie Gminy Wąpielsk”
 
 
 
Zamawiający:
Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy Wąpielsk
87 – 337 Wąpielsk
      2.   Przedmiot zamówienia:
- sukcesywna  dostawa oleju napędowego dla Zamawiającego - Gospodarstwa Komunalnego -  jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Wąpielsk w ilości szacunkowej 25.000 l . Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie w stacji paliw wyznaczonej przez Wykonawcę  na terenie Gminy Wąpielsk.
3.   Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną kwotę w złotych 14.000 EURO, Art. 39. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz. 177 z póżn.zm.)
      4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych           
      5.   Termin realizacji zamówienia – sukcesywnej dostawy : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
      6.   Wadium: zamawiający nie przewiduje
      7.   Warunki udziału :
            Dopuszcza się do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
      -  spełniają warunki określone w Art. 24. ust. 1 pkt 1-3, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.22 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19, poz. 177 z póżn.zm.)
      - spełniają warunki określone w SIWZ
8.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      - cena – 100%
9.   Termin i miejsce składania ofert:
      - w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 22 do godz. 10:00 do dnia 16.grudnia 2009r.
10. Termin i miejsce otwarcia ofert:
      - otwarcie ofert :dnia 16.grudnia 2009,  Urząd Gminy Wąpielsk pok. Nr 31
 godz. 10:10
11. Termin związania ofertą: 30 dni
12. Miejsce uzyskania SIWZ i niezbędnych dokumentów zamówienia:
- Urząd Gminy Wąpielsk pok. Nr 22
      13. Adres strony internetowej, na której została zamieszczona, SIWZ:
            - www.wapielsk.republika.pl
      14. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
            - Patryk Łaszewski tel. /056/ 493 83 21 wew. 47
      15. - Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01 grudnia 2009 r. pod numerem 413652-2009
 
             
Podpisał:
Mieczysław Zientarski
Kierownik PGK

Ogłoszenie (29kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (169kB) pdf
Wynik postępowania (134kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 grudnia 2009, 14:17:05)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (30 grudnia 2009, 09:17:05)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1326