zamówienie na:

Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 04 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

zamawiający: Zespół Administracji Szkół w Wąpielsku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu „Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwoź w Gminie Wąpielsk od 04 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66a 87-300 Brodnica została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi: 4,06 zł. brutto za jeden kilometr przywozu i odwozu, 165.659,00 zł. brutto za okres objęty umową (do 215 dni). W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. ul. Podgórna 66 a 87-300 Brodnica -100 2. Usługi Transportowe „TRANS-ZAR" Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze - 92,44  

Wąpielsk, dnia 01 grudnia 2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
którego przedmiotem jest  usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół  i ich odwóz w Gminie Wąpielsk
od 04 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

l. Zamawiający:
Zespół Administracyjny Szkół w Wąpielsku
87-337 Wąpielsk
tel. 0564938381 fax. 0564938322
osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Janusz Krajnik
 
2. Przedmiot postępowania :
Usługa obejmująca swoim zakresem przywóz uczniów do szkół i ich odwóz w Gminie Wąpielsk od 04 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
 
3.Tryb postępowania
Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Termin realizacji zamówienia: od 04 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
 
6. Kwota wadium: nie przewiduje się.
 
7. Warunki uczestnictwa :
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
 
9. Warunki uzyskania dokumentów zamówienia :
W siedzibie Zamawiającego - codziennie w godz. 8-14. pokój nr 25
na stronie internetowej zamawiającego: www.wapielsk.republika.pl
 
10. Termin i miejsce składania ofert.
Do 14 grudnia 2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25.
 
 11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  14 grudnia 2009 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 31.
12.  Język w którym można sporządzić ofertę : PL.
 
13. Termin związania ofertą - 30 dni.
14. Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01 grudnia 2009 r. pod numerem                                   413226-2009
 
 
                                                                                              Podpisał
                                                                                              Janusz Krajnik
                                                                                              Kierownik ZAS w Wąpielsku       

Ogłoszenie (274kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2540kB) pdf  
Wynik postępowania (169kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 grudnia 2009, 12:36:00)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (15 grudnia 2009, 12:33:09)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1093