zamówienie na:

Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy: RIOD 3410-4/09
wartość: -
termin składania ofert: 25 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: RIOD3410-4/2-1/10 ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Remont świetlic wiejskich Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 100. Cena oferty wynosi 179 528,21 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, „CONSTANS”, Konstanty Jagielski, ul. Podmurna 6, 87-400 Golub – Dobrzyń – 100. 2. Firma Usługowo - Handlowa, „SPEC-BUD”, ul. Mławska 46F, 87-500 Rypin – 87,59. 3. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne, „MURABET”, ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub – Dobrzyń – 80,97.  

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem

1. Zamawiający

Gmina Wąpielsk woj. kujawsko - pomorskie
działająca poprzez Urząd Gminy Wąpielsk 20, 87 -337 Wąpielsk
woj. kujawsko-pomorskie
REGON: 000547098 NIP: 878-10-16-708
telefon (0-56) 4938321 faks (0-56) 4938322
e-mail  ugwapielsk@wp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

www.bip.wapielsk.eu

4. Opis przedmiotu zamówienia

Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem.
    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót:
 
A) Remont świetlicy wiejskiej w Wąpielsku
1) Wymiana pozostałych okien i drzwi zewnętrznych
2) Remont posadzek
3) Remont dachu
4) Remont schodów zewnętrznych
5) Remont elewacji
6) Utwardzenie terenu przy wejściu do budynku
7) Remont ogrodzenia
 
B) Remont świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym
1) Wymiana okien i drzwi wejściowych
2) Remont dachu
3) Remont posadzek
 
C) Remont świetlicy wiejskiej w Długiem
1) Remont świetlicy
- remont ścian
- remont posadzek
- inne roboty remontowe
 
D) Remont świetlicy wiejskiej w Wąpielsku - kotłownia wraz z instalacją C. O.
1) Remont instalacji wewnętrznej
2) Wentylacja
 
E) Zakup wyposażenia - Świetlica Wąpielsk
1) Krzesełka
2) Stół do gry w bilard
3) Stoliki
 
F) Zakup wyposażenia - Świetlica Półwiesk Mały
1) Krzesełka
2) Stół do gry w tenisa
3) Stoliki
 
Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarach które są załącznikiem do specyfikacji.
 
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
 
· uaktualnienia uzgodnień – jeżeli zajdzie taka konieczność,
· umieszczenie w miejscu realizacji operacji tablicy informacyjnej, o dofinansowaniu operacji za środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
 
 
Jeśli gdziekolwiek w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie materiałów lub urządzeń, to wykonawca może zastosować równoważne.
Wspólny słownik zamówień (CPV)
CPV 45400000 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

5. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 15.10. 2010 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu zostaną przez wykonawców spełnione, jeżeli złożą ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wadium

Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości  3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk – pokój nr 11, w terminie do
dnia 25 listopada 2009r. do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą

Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 30 dni.

12. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

15. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


16. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
4 listopada 2009 r. nr ogłoszenia 197927 - 2009.
 
Wąpielsk, dnia 4 listopada 2009 r.
 
Podpisał
Wójt Gminy Wąpielsk
Henryk Kowalski

Uwagi:


Zapytanie 1:

Proszę o uściślenie danych zawartych w przedmiarach robót:

I. Świetlica Wąpielsk
- branża budowlana
poz. 30. 3 – jaki rodzaj papy (czy V-60 gr. 4,0 mm, czy PV 200 gr. 5,0 mm).
- branża sanitarna
poz. 001 – czy kocioł na ekogroszek, czy na węgiel ewentualnie miał ze sterowaniem,
- co z materiałami z rozbiórki (gdzie i na czyj koszt będą wywożone).

II. Świetlica Półwiesk Mały
- poz. 14 dz. 2 - (czy V-60 gr. 4,0 mm, czy PV 200 gr. 5,0 mm)
- co z materiałami z rozbiórki (gdzie i na czyj koszt będą wywożone).

III. Świetlica Długie
- poz. 38 brak jest ilości obmiaru.
 
Odpowiedzi:
Ad.I myślnik pierwszy i ad. II myślnik drugi
Wymagania dla papy termozgrzewalnej nawierzchniowej określone są w Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i obioru robot budowlanych - kod CPV 45260000 – wykonywanie pokryć dachowych krycie dachu papą p. 2.2.2.2 w tym m.in. minimalna grubość określona na 4,4 mm.
 
Ad.I myślnik drugi
Kocioł na węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny 31.2 o granulacji 5-25 mm, o niskim pęcznieniu, wilgotności do 15%, zawartości miału do 10% i popiołu 4-8% oraz temperatury stapiania popiołu pow. 1150 C z mikroprocesorowym regulatorem.
 
Ad.I myślnik trzeci i ad.II myślnik drugi
Materiały z rozbiórki (nie oddane do dyspozycji inwestora) Wykonawca powinien wywieźć na wysypisko lub inne wskazane przez inwestora miejsce.
 
Ad. III
W poz. 38 KNR 4-01 1202-08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 należy zastosować ilość wynikającą z sumy ilości poz. 39 i 41 tj. 14,76 + 5,26 = 34,78 m2


Ogłoszenie (640kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (290kB) pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (37kB) word
Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (38kB) word
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków przetargowych (26kB) word
Załącznik nr 4 – Projekt umowy (67kB) pdf
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych (23kB) word
Załącznik nr 6 – Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (26kB) word
Załącznik Nr 7 – Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne (97kB) pdf
Załącznik Nr 8 – Specyfikacja techniczna - Izolacje (72kB) pdf
Załącznik Nr 9 – Specyfikacja techniczna – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (98kB) pdf
Załącznik Nr 10 – Specyfikacja techniczna – Wykonanie pokryć dachowych (82kB) pdf
Załącznik Nr 11 – Specyfikacja techniczna - Tynki, okładziny (107kB) pdf
Załącznik Nr 12 – Specyfikacja techniczna - Posadzki (86kB) pdf
Załącznik Nr 13 – Specyfikacja techniczna - Roboty malarskie (59kB) pdf
Załącznik Nr 14 – Specyfikacja techniczna – Montaż drzwi balkonowych i okien (367kB) pdf
Załącznik Nr 15 – Specyfikacja techniczna – Książka przedmiarów i kosztorys ślepy - Wąpielsk (187kB) pdf
Załącznik Nr 16 – Specyfikacja techniczna – Księga obmiarów – co Wąpielsk (26kB) pdf
Załącznik Nr 17 – Specyfikacja techniczna – Kosztorys ślepy – co Wąpielsk (42kB) pdf
Załącznik Nr 18 – Specyfikacja techniczna – Książka przedmiarów i kosztorys ślepy – Półwiesk Mały (94kB) pdf
Załącznik Nr 19 – specyfikacja techniczna – Książka przedmiarów i kosztorys ślepy – Długie (173kB) pdf
Załącznik Nr 20 – Zestawienie wyposażenia do wyceny (30kB) pdf
Wynik postępowania (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2009, 16:15:29)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (8 stycznia 2010, 09:30:15)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1859