zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 21 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych, zawiadamia że w postępowaniu „Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654.” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 1 184 755,54 zł. W postępowaniu złożona została jedna ważna oferta: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława – 100 punktów według kryterium oceny ofert 

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654
1. Zamawiający
Gmina Wąpielsk woj. Kujawsko - Pomorskie
działająca poprzez Urząd Gminy Wąpielsk 20, 87 -337 Wąpielsk
woj. Kujawsko-Pomorskie
REGON: 871118939 NIP: 878-10-16-708
telefon (0-56) 4938321 faks (0-56) 4938322
e-mail  gc141@wp.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
www.wapielsk.republika.pl, www.bip.wapielsk.eu
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi gminnej – Długie - Ruszkowo od km. 0+000 do km 3+654.
    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót:
 
   1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe km 3,654
1.2 Ścięcie drzew średnicy 16-25 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 4
1.3 Ścięcie drzew średnicy 46-55 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 12
1.4 Ścięcie drzew średnicy 56-65 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 20
1.5 Ścięcie drzew średnicy 66-75 cm z karczowaniem pni. Wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 50
1.6 Mechaniczne karczowanie pni drzew średnicy 66-75 cm usuniętych przed przebudową. Wywiezienie karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 20 1.7 Mechaniczne karczowanie pni drzew średnicy 76-85 cm usuniętych przed przebudową. Wywiezienie karpiny. Miejsce wywozu ustala wykonawca. szt. 22 1.8 Zasypanie dołów po karpinach piaskiem wraz z zagęszczeniem. m3 286,4

2. Roboty ziemne
2.1 Wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni gruncie kat I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta- 10 cm. m2 3654
2.2 Odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych z przemieszczeniem gruntu na pobocza. Grunt kat. I-III. m3 1324,3
2.3 Uformowanie korpusu drogowego - poboczy z gruntu pochodzącego z rowów i koryta. m3 1754
2.4 Dowiezienie niedoboru gruntu (piasku) na wykonanie poboczy. Miejsce dokopu ustala wykonawca. m3 64,3

3. Podbudowa
3.1 Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. m2 3654
3.2 Profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej m2 19028
3.3 Wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość warstwy podbudowy- 14 cm m2 19028

4. Nawierzchnia
4.1 Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem drogowym D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm/ bazalt, granit/ m2 18297

5. Zjazdy
5.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia (melafir, granit). Warstwa grubości 15 cm m2 754
5.2 Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem drogowym D 180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm /granit, bazalt/ m2 754

6. Roboty wykończeniowe
6.1 Plantowanie powierzchni poboczy i skarp m2 18270
 
 
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz.
- uaktualnienia uzgodnień – jeżeli zajdzie taka konieczność
- opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- oznaczenie miejsca Projektu podczas realizacji i po zakończeniu projektu, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Zarządzenia nr 54/2007, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.12.2007 w sprawie, wprowadzenia obowiązkowych zapisów w umowach zawieranych przez, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Projekt musi być oznaczony dwoma tablicami informacyjnymi, jedna na początku i jedną na końcu inwestycji. Tablica musi być zgodna z projektem tablicy.
 
Jeśli gdziekolwiek w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie materiałów lub
urządzeń, to wykonawca może zastosować równoważne.
Wspólny słownik zamówień (CPV)
45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Wsparcia na 2009 rok.
5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 04.09. 2009 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu zostaną przez wykonawców spełnione, jeżeli złożą ofertę zawierającą dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Wadium
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości  8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena - 100 %
10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk – pokój nr 11, w terminie do dnia 21 maja 2009r. do godz. 10:00.
11. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 30 dni.
12. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
15. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 kwietnia 2009 r. nr ogłoszenia 67979.
Wąpielsk, dnia 28 kwietnia 2009 r.
 
Podpisał
Wójt Gminy Wąpielsk
Henryk Kowalski

Wynik postępowania (23kB) pdf
Ogłoszenie (54kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (126kB) pdf
Umowa - Wzór (73kB) pdf
Kosztorys Ofertowy (31kB) pdf
Przedmiar (264kB) pdf
Specyfikacja Techniczna (80kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 kwietnia 2009, 08:30:08)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (28 maja 2009, 11:00:41)
Zmieniono: Dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1246