zamówienie na:

Budowa drogi gminnej –wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 14 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk, działając na podstawie art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19. poz. 177 z późn. zmianami) Prawo zamówień publicznych, zawiadamia że w postępowaniu „Budowa drogi gminnej – wieś Kiełpiny gm. Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505.” na podstawie kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 600 479,49 zł W postępowaniu złożone zostały dwie oferty: 1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane sp. z o. o., 87-300 Brodnica, ul. Długa 27 – 71 punktów według kryterium oceny ofert. 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRAHAN” Ryszard Pilarek, Gulb 11, 14-202 Iława – 100 punktów według kryterium oceny ofert  

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
Budowa drogi gminnej-wieś Kiełpiny gm. Wąpielsk od km 0+000 do km 2+505

1. Zamawiający
Gmina Wąpielsk woj. kujawsko - pomorskie
działająca poprzez Urząd Gminy Wąpielsk 20, 87 -337 Wąpielsk
woj. kujawsko-pomorskie
REGON: 871118939 NIP: 878-10-16-708
telefon (0-56) 4938321 faks (0-56) 4938322
e-mail gc141@wp.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
www.bip.wapielsk.eu

4. Opis przedmiotu zamówienia
Budowa drogi gminnej –wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km. 0+000 do km 2+505.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następującego zakresu robót :
1. Roboty ziemne
- roboty pomiarowe – km 2,505,
- wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą w
gruncie kat. I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze. Głębokość koryta 10
cm- m2 1731,
- dowiezienie gruntu-piaski na uformowanie korony drogi. Miejsce dokopu ustala
wykonawca - m3 1861
- uformowanie korpusu drogowego- poboczy i skarp z gruntu pochodzącego z
koryta i dokopu - m3 2028
2. Podbudowa
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod podbudowę pomocniczą - poszerzenie
– m2 1731
- profilowanie i zagęszczenie podbudowy pomocniczej na całej szerokości – m2
13042
 - wykonanie podbudowy zasadniczej z pospółki stabilizowanej cementem, grubość
warstwy p[odbudowy- 14 cm - m2 13042
Nawierzchnia
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem D
180/220 i grysami kamiennymi 16/25 mm i 8/16 mm
/granit, bazalt/ - m2 12792
Skrzyżowania i zjazdy
- wykonanie podbudowy na skrzyżowaniach i zjazdach z kruszywa łamanego-
tłucznia(melafir, granit). Warstwa grubości 15 cm – m2 564
- wykonanie nawierzchni na skrzyżowaniach z mieszanki mineralno-bitumicznej o
uziarnieniu 0/12,8 mm.Warstwa grubości 5 cm – mg 21
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni asfaltem D
180/220 i grysami kamiennymi o frakcji 16/25 i 8/16 mm /granit,bazalt/.- m2 396
Roboty wykończeniowe.
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku, warstwa grubości 5 cm – m2 4
- wykonanie ławy z betonu B20, warstwa grubości 20 cm – m2 4
- wykonanie studzienki ściekowej Ø 60 cm z wpustem ulicznym typu ciężkiego
oraz pierścieniem odciążającym – szt. 1,
- ułożenie rur PVC Ø 150mm - m 8,
-uformowanie poboczy na skrzyżowaniach i zjazdach. Grunt z dokopu na
miejscu. Kategoria gruntu I-IV. – m3 39,
- roboty pomiarowe - km 2.505
- wykonanie koryta przy poszerzeniu jezdni pod podbudowę pomocniczą w
gruncie kat. I-IV z przemieszczeniem gruntu na pobocze .Głębokość koryta 10
cm - m ² 1731,
- dowiezienie gruntu – piaski na uformowanie korony drogi. Miejsce dokopu ustala
- plantowanie powierzchni poboczy i skarp – m2 7340.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz.uaktualnienia uzgodnień – jeżeli zajdzie taka koniecznośćopracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,oznaczenie miejsca Projektu emblematem Unii Europejskiej oraz logo Narodowej Strategii Spójności i Programu, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P.:
( w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do postawienia 2 tablic informacyjnych, a po wykonaniu Projektu 2 tablice pamiątkowe)

Jeśli gdziekolwiek w projekcie budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie materiałów lub
urządzeń, to wykonawca może zastosować równoważne.
Wspólny słownik zamówień (CPV)
45233120-6 - roboty w zakresie budowy dróg.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

5. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 04.09. 2009 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia
· znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu zostaną przez wykonawców spełnione, jeżeli złożą ofertę
zawierającą dokumenty wymienione w pkt VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wadium
Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena - 100 %

10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąpielsk – pokój nr 11, w terminie do
dnia 14 maja 2009r. do godz. 10:00.

11. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani złożonymi ofertami przez 30 dni.

12. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

15. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

16. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
16 kwietnia 2009r. nr ogłoszenia 107592.
Wąpielsk, dnia 16 kwietnia 2009 r.

Podpisał
Wójt Gminy Wąpielsk
Henryk Kowalski


Wynik postępowania (1254kB) pdf
Ogłoszenie (78kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (145kB) pdf
Umowa - Wzór (102kB) pdf
Kosztorys Ofertowy (31kB) pdf
Projekt Budowlany (4347kB) pdf
Specyfikacja Techniczna (1244kB) pdf
{wpkielpiny}

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (16 kwietnia 2009, 15:56:27)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 maja 2009, 11:33:33)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289