zamówienie na:

Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.5.20.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  14:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
RI.271.5.20.MR

 
1.      Zamawiający:
 
                                                           Gmina Wąpielsk
                                                           Wąpielsk 20,
                                                            87-337 Wąpielsk
 
            Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
 
Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk
 
2. Informacje ogólne: 
1) Projekt „Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk" współfinansowany jest w ramach operacji typu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020.
2) Postępowanie prowadzone jest na podstawie:
a) art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 396).
 
3. Przedmiot zamówienia:
 
            Plac zabaw w Ruszkowie
W ramach projektu zamierzona jest budowa placu zabaw w Ruszkowie z elementów metalowych. Zostanie on wyposażony w:
- huśtawkę podwójną i huśtawkę ,,bocianie gniazdo'', łączne pole powierzchni 54,0 m²,
- wieża z dachem dwuspadowym i zjeżdżalnią,
- 2 bujaki pojedyncze o polu powierzchni 12,5 m² i obwodzie 13,0 m każdego z nich,
- karuzela 3 osobowa o polu powierzchni 21,0 m².
Dodatkowym wyposażeniem placu zabaw będzie tablica informacyjna o konstrukcji stalowej oraz kosz na śmieci. Podłoże zostanie wykonane ze żwiru płukanego gr. min. 30 cm spełniającego kryterium nawierzchni bezpiecznej.
            Istniejący obiekt w Radzikach Dużych
Dostawa i montaż jednego urządzenia, a jest nim huśtawka metalowa ,,bocianie gniazdo'' o konstrukcji wahadłowej.
            Istniejący obiekt w Wąpielsku
Dostawa i montaż jednego urządzenia, a jest nim huśtawka metalowa ,,bocianie gniazdo'' o konstrukcji wahadłowej.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia wraz z opisem zawarty jest w przedmiarze robót będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ.

4.      Termin realizacji zamówienia:
Do 10 sierpnia 2020 r.
 
5.      Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6.      Umowa i zmiana umowy
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zmiany umowy zostały zawarte w projekcie umowy.
 
7. Gwarancja:
1)    Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania.
2)    Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3)    Kontrola podstawowa w ramach gwarancji, w okresie trwania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.
Kontrola wykonana będzie nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Kontrola musi być dokonana przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego. Wynik każdej kontroli podstawowej winien być opisany w karcie kontroli sporządzonej przez Wykonawcę i dostarczonej do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.
 
8. Kryteria wyboru :
 
1)         Kryterium wyboru (oceny) ofert — cena ofertowa brutto --100  %.
2)         Oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
3)         Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie podlega odrzuceniu oraz uzyska maksymalną ilość punktów.
4)         Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym.
5)         Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
6)         Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w np. koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, inwentaryzacją, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu budowy, obsługą geodezyjną, dokumentacją powykonawczą, itp.
7)         W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług — VAT. Należy podać cenę ryczałtową (cena określona za cały przedmiot zamówienia).
 
9. Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
10. Przesłanki odrzucenia oferty:
1) Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
a)         Do oferty nie zostaną dołączone:
— Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego Zapytania ofertowego.
— Oświadczenie Wykonawcy (RODO) według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b)         Dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań niniejszego Zapytania ofertowego.
c)         Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
d)         Treść oferty nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego. ) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. O Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
g)         Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt 3 niniejszego Zapytania ofertowego.
h)         Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami, o których mowa w art. 43 a ust. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 627 z późn. zm.).
j) Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w ust. 14 niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru, przez Zamawiającego, Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
 
11. Poprawianie omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1)         oczywiste omyłki pisarskie,
2)         oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowy dokonanych poprawek,
3)         inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
— niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 
12. Do porozumienia z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 16, tel. (56) 493-83-21, fax (56) 493-83-22 w godz. 8-14,
 e-mail: rempuszewski@wapielsk.pl
 
13. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Wąpielsk.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
14. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 2 lipca 2020 r. do godz. 14:00
 
15. Do oferty należy dołączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wypełnione Oświadczenie wykonawcy RODO, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
16. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć:

Kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 
17. Zamawiający zastrzega:
1)         Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
2)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie
 
16. Załączniki:
1.      Załącznik Nr 1 – Druk oferty
2.      Załącznik Nr 2 – Przedmiar
3.      Załącznik Nr 3 – Wzór umowy
4.      Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO
5.      Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy RODO

Wynik postępowania. (2504kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert. (1201kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2327kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Druk oferty (96kB) word
Załącznik Nr 2 – Przedmiar (319kB) pdf
Załącznik Nr 3 – Wzór umowy (117kB) word
Załącznik Nr 4 – Klauzula RODO (103kB) word
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy RODO (98kB) word

 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 czerwca 2020, 13:31:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 lipca 2020, 12:21:08)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 502