zamówienie na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
tryb zamówienia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 stycznia 2020  13:10
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

Wąpielsk, 03.01.2020r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
 
„ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społecznej na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku
Wąpielsk 59D
87-337 Wąpielsk
tel. 56-493-83-21
e-mail: gops@wapielsk.pl
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy.
 
III. PRZEDMIOT ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Szczegółowy szacowany zakres zamówienia obejmuje: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 z 2005 r. poz. 1598 ze zm).
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają swoim zakresem obejmować usługi następującego specjalisty:
 
            1. Psycholog – 2,5 godziny tygodniowo.
 
Szacowana liczba usługobiorców- 2 osoby (dzieci).
Usługi będą świadczone w środowisku miejsca zamieszkania Świadczeniobiorcy na terenie gminy Wąpielsk. Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia w godzinach ustalonych wspólnie przez Świadczeniobiorcę i Wykonawcę
Szacowane ilości osób i ilości godzin odzwierciedlają obecną ilość osób wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych i zalecaną im ilość godzin. Zamawiający zastrzega, że szacowana ilość godzin może ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na specyfikę zamówienia tj. zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuacje życiową świadczeniobiorców.
            Godzina usługi jest godziną zegarową, jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Realizacja zamówienia wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 z 2005 r. poz. 1598 ze zm):
•    Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
•    Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami    rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
•    W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 w/w rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust.2 w/w rozporządzenia i maja zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje;
 
            Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie zobowiązany do opracowania indywidualnego planu pracy dla każdego świadczeniobiorcy oraz prowadzenia  miesięcznych sprawozdań i kart pracy.
Karta pracy musi być wypełniana na bieżąco,  podpisywana przez specjalistę i świadczeniobiorcę, jako potwierdzenie wykonania usługi.
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. (do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Gminy Wąpielsk).
 
V. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto (za jedną godzinę) ze realizację usługi dotyczącej zamówienia.
2. W cenę godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.
3. Cena oferty złożonej przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej powinna zawierać należne składki, które Zamawiający będzie naliczać i odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w związku z czym wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie miesięcznie, jako iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin usług faktycznie wykonanych w danym miesiącu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
VI. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto za wykonanie jednej godziny usługi.
 
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w formie papierowej, i umieścić w zaklejonej kopercie z podaniem danych Wykonawcy i dopiskiem: ”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”.
  Kompletna oferta powinna zawierać:
•    klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 1)
•    formularz ofertowy (załącznik nr 2)
•    dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi
•    inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
•    dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji; innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
•    Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia z podaniem posiadanych przez nich kwalifikacji i danych dotyczących pracy w jednostkach podanych w niniejszym ogłoszeniu potwierdzających wymagany staż pracy;
•    złożone dokumenty powinny mieć formę kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
            Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku w terminie do dnia 16.01.2020r do godz. 13.00, w kopercie z napisem: ”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”
 
IX. TERMIN OTWARCIA OFERT:
 Otwarcie ofert nastąpi 16 stycznia 2019 roku o godz. 13.10.
 
X. OSOBA DO KONTAKTU:
Aneta Kaliszewska – pracownik socjalny GOPS
tel. 730-802-727
 
XI. INFORMACJE DODATKOWE:
1.      Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
2.      Oferta musi być złożona w języku polskim.
3.      Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.      Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.
6.      Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.
7.      Z wybranym wykonawca zostanie podpisana pisemna umowa.
8.      Informacja o wyborze oferty będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wąpielsku.
 
 
                                                                                               Kierownik
                                                                                                  Gminnego Ośrodka
                                                                                                Pomocy Społecznej
                                                                                             w Wąpielsku
 
 
 
Wynik postępowania. (611kB) pdf
Ogłoszenie (24kB) plik
Formularz ofertowy (25kB) plik
Klauzula informacyjna (29kB) plik
 
 
 

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2020, 09:05:50)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2020, 13:20:24)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261