Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2018

zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

zamawiający: Gmina Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI 271.13.18.MR
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 lipca 2018  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma PRO - EKO SERWIS Sp. z o. o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 20 797,50 zł brutto. Wszyscy wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE RI 271.13.18.MR  1. Zamawiający;                        Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;  Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.

2. Przedmiot zamówienia:
Odbiór wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych od 15 właścicieli nieruchomości w ilości 67,325 Mg oraz demontaż i odbiór od jednego mieszkańca w ilości 2 Mg, zgodnie z „Wykazem nieruchomości uczestniczących w zadaniu”, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Ilość odpadów będzie nie większa niż podana w zamówieniu i może znacznie odbiegać od podanych wartości, gdyż są to dane uzyskane od właścicieli nieruchomości w których znajduje się azbest i zostały pozyskane poprzez obmiar powierzchni która była nim pokryta i przeliczone przez zamawiającego w ten sposób, że przyjmujemy iż 1 m2 pokrycia równy jest 25 kg. Szacujemy, iż wartość rzeczywista może być znacznie niższa. Zamawiający zapłaci tylko za ilość odpadów zawartą w zamówieniu. Jeżeli wykonawca odbierze większą ilość odpadów niż podana w zamówieniu nie dostanie za nią zapłaty od zamawiającego.
Zamówienie obejmuje odbiór oraz transport i utylizacje wyrobów zdemontowanych wcześniej przez właścicieli nieruchomości i składowanych przez nich oraz demontaż w przypadku jednego z mieszkańców. Odpady przed odbiorem muszą być zważone w obecności przedstawiciela wykonawcy, właściciela od którego odbierany jest odpad oraz przedstawiciela Urzędu Gminy w Wąpielsku odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu. Z czynności odbioru musi być sporządzony protokół w 4 egzemplarzach, którego jeden egzemplarz zostanie u osoby przekazującej odpad, jeden u wykonawcy i dwa egzemplarze u zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest również wystawić kartę odpadu, której jeden egzemplarz przekaże przekazującemu odpad i 1 egzemplarz przekaże zamawiającemu.
Przed przystąpieniem do realizacji zadania, jednak nie później niż na 14 dni po podpisaniu umowy, wykonawca w porozumieniu z zamawiającym sporządzi wstępny harmonogram odbioru odpadów od poszczególnych właścicieli i przedstawi go do akceptacji przez zamawiającego.
Zamawiający wymaga ponadto, aby wykonawca zgłosił realizację prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Potwierdzenie tych zgłoszeń należy przedstawić zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji zadania. Niedokonanie tych zgłoszeń skutkować będzie rozwiązaniem umowy z wykonawcą i  niedokonaniem zapłaty za odebrane wyroby.
Wykonawca w swojej ofercie musi podać cenę za jaką oferuje odebrać jedną tonę azbestu zdemontowanego, cenę za jaką oferuje zdemontować i odebrać jedną tonę oraz cenę za całe zadanie w ilości podanej przez zamawiającego. Po wykonaniu zadania, podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru i przekazania przez wykonawcę karty odpadu, wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę. Faktura będzie opiewać na kwotę, będącą sumą ilości faktycznie odebranego azbestu podaną w protokołach odbioru i kartach odpadu, pomnożoną przez stawkę jaką wykonawca podał w ofercie za odbiór jednej tony azbestu.
Zadanie zostanie uznane za wykonane m.in. na podstawie karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest, a za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana będzie data przyjęcia odpadów na składowisko uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.  
Obecnie w kraju funkcjonują 34 składowiska przyjmujące do składowania odpady azbestowe (link do ich wykazu znajduje się m.in. na stronie Ministerstwa Rozwoju).
Zaznacza się, że zdeponowanie odpadów azbestowych na składowisku posiadającym zgodę na okresowe magazynowanie odpadów nie jest uznawane przez Wojewódzki Fundusz za unieszkodliwienie azbestu i nie będzie dofinansowane w ramach umowy dotacyjnej.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Zezwolenia;
- zezwolenie na zbiór i transport odpadów objętych zamówieniem,
- zezwolenie na wytwarzanie odpadów objętych zamówieniem,
- zezwolenie na utylizację odpadów objętych zamówieniem lub umowa ze składowiskiem którym mowa w punkcie 2 specyfikacji, które podpisze kartę odpadu.
W chwili składania oferty wystarczy złożone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji. Złożenie dokumentów będzie niezbędne przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.
2) wykazu robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały prawidłowo ukończone, o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każda - sporządzony na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji;
3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - sporządzony na druku, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji;
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

4. Termin realizacji zamówienia:
Do 30 września 2018 r.

5. Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

6 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

7 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 34, tel. (0-56) 49 38321 w 210, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl

9. Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 14:00

11. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony druk Oświadczenia wykonawcy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

12. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz nieruchomości uczestniczących w zadaniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1078kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (28kB) word
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy (42kB) word
Załącznik Nr 3 – Wykaz nieruchomości uczestniczących w zadaniu (34kB) excel
___________________________________________________________________________________
Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Zakup samochodu do ratownictwa specjalistycznego (techniczno - drogowego) wraz ze zbiornikiem wodnym i modułem gaśniczym dla OSP Długie.”
 
Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ
Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuszcza w rubryce „Wypełnia Wykonawca” wypełnienie rubryki poprzez wpisanie „spełnia” w przypadku zaoferowania rozwiązań i parametrów spełniających wymagania określone przez zamawiającego?
Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza w rubryce „Wypełnia Wykonawca” nie podawanie typu i modelu urządzeń poza podaniem marki, typu i modelu podwozia oraz typ i model silnika?
Odpowiedź Pytanie nr 1
Dopuszczalne jest wpisanie „spełnia” w przypadku zaoferowania rozwiązań i parametrów spełniających wymagania określone przez zamawiającego. Zapis ten jest dopuszczalny jednak tylko w tych rubrykach gdzie nie znajdują się dodatkowe wytyczne do ich wypełnienia oraz opis zastosowanych rozwiązanie i parametrów technicznych jest identyczny z wymaganiami zamawiającego.
Odpowiedź Pytanie nr 2
Zamawiający dopuszcza w rubryce „Wypełnia Wykonawca” nie podawanie typu i modelu urządzeń tylko w tych rubrykach, gdzie nie znajduje się dodatkowe wytyczne co do sposobu ich wypełnienia.

Opublikował: Marcin Rempuszewski (9 lipca 2018, 11:56:18)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 sierpnia 2018, 08:24:01)
Zmieniono: Wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij