zamówienie na:

zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RI-271.9.2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., Korwinów, ul. Okólna 15, 02-263 Wrzosowa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert - 95. Cena oferty wynosi 759 894,00 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. WAWRZASZEK ISS Sp. z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko - Biała – 80,70 punktów 2. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o. o., Korwinów, ul. Okólna 15, 02-263 Wrzosowa – 95 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2016-08-15. 
Wąpielsk: Zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych
Numer ogłoszenia: 164195 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych.
II.1.5)   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, które Wykonawca musiałby spełniać w sposób szczególny. Spełnianie powyższego warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał minimum jedną dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego zbliżonych do przedmiotu zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączyć dowód, że została wykonana w sposób należyty. Dowodem, mogą być m.in. referencje, poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
- Załącznik nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Wymagania minimalne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Radziki Duże - wypełniony zgodnie z oferowanym przez Wykonawcę przedmiotem zamówienia.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
b) pełnomocnictwo - jeśli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub przepisów prawa,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
d) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym od Wykonawcy,
e) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca określi: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu; - charakter stosunku łączącego Wykonawcę z innym podmiotem; - zakres oraz udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Okres gwarancji - 10
IV.2.2)   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, sekretariat pok. Nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (346kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1536kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (192kB) word
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (69kB) word
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 ust. 1 (26kB) word
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 1 (27kB) word
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 (33kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych głównych dostaw (37kB) word
Załącznik nr 6 -Specyfikacja techniczna (286kB) word
Załącznik nr 7 Wzór umowy (48kB) plik
Wynik (241kB) pdf


_________________________________________________________________________________________

Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Radziki Duże.

Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym w pierwszym kwartale 2016 r.?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu wyposażonego w zbiornik na środki gaśnicze wykonany z blachy nierdzewnej?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z jedną nasadą do tankowania hydrantowego?

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z światłami do jazdy dziennej nie wykonane w technologii LED?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z punktowym oświetleniem pola pracy, które jest zintegrowane tj. oświetlenie dalekiego zasięgu i bliskiego zasięgu znajduje się w jednej lampie?


Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu nie wyposażonego w mocowanie koła zapasowego?


Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z mechanicznie sterowanymi lusterkami?


Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu bez podgrzewanych lusterek?


Odpowiedzi na zapytanie

Pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym w pierwszym kwartale 2016 r.

Pytanie nr 2


Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu wyposażonego w zbiornik na środki gaśnicze wykonany z blachy nierdzewnej.


Pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z jedną nasadą do tankowania hydrantowego.


Pytanie nr 4

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z światłami do jazdy dziennej nie wykonanymi w technologii LED.


Pytanie nr 5

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z punktowym oświetleniem pola pracy, które jest zintegrowane tj. oświetlenie dalekiego zasięgu i bliskiego zasięgu znajduje się w jednej lampie.


Pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu nie wyposażonego w mocowanie koła zapasowego.


Pytanie nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pojazdu z mechanicznie sterowanymi lusterkami.


Pytanie nr 8

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojazdu bez podgrzewanych lusterek.

_________________________________________________________________________________________

Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Radziki Duże.

Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Pytanie nr 1 dot. pkt 1.3 oraz 1.4 zał. nr 6 SIWZ

Prosimy o podanie parametrów dotyczących sygnalizacji pojazdu uprzywilejowanego, którego będą mierzalne przy wyznaczeniu równoważności produktów z urządzeniami „Federal Signal”.

Pytanie nr 2 dot. pkt 1.3 oraz 1.4 zał. nr 6 SIWZ
Czy Zamawiający dopuszcza zamiast urządzeń klasy FEDERAL SIGNAL lub równoważnych opisanych w pkt 1.3 i 1.4 zał. nr 6 do SIWZ następujące rozwiązania:
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. Głośniki o łącznej mocy 200 W
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator funkcjonalny, czytelny i posiadający wyraźne, podświetlone oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.
Funkcjonalność podstawowa:

 • minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji

 • załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

 • wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

 • wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)

Sygnalizacja świetlna wykonana w formie kompozytowej nadbudowy ukształtowanej opływowo z zamontowaną, belką zespoloną z podświetlonym napisem „STRAŻ” z głośnikiem.

 • dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu

 • na ścianie tylnej pojazdu, w narożach wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży

 • oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykazania wykonania dostawy minimum jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Prosimy o określenie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „moduł ratownictwa chemiczno – ekologicznego”?

Czy Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia wymagania wykazanie dostawy samochodu średniego ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wyposażonego w instalację zraszaczową jako moduł ratownictwa chemiczno – ekologicznego?Odpowiedź na Pytanie nr 1 dot. pkt 1.3 oraz 1.4 zał. nr 6 SIWZ
Zamawiający dopuszcza inną sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego o parametrach podobnych jak urządzenie „Federal Signal”


Odpowiedź na Pytanie nr 2 dot. pkt 1.3 oraz 1.4 zał. nr 6 SIWZ
Zamawiający dopuszcza zamiast urządzeń klasy FEDERAL SIGNAL lub równoważnych opisanych w pkt 1.3 i 1.4 zał. nr 6 do SIWZ następujące rozwiązania:
Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. Głośniki o łącznej mocy 200 W
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator funkcjonalny, czytelny i posiadający wyraźne, podświetlone oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.
Funkcjonalność podstawowa:

 • minimum pięć różnych trybów pracy w ciągu dnia i nocy dla sygnalizacji

 • załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

 • wyłączenie sygnałów dźwiękowych (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

 • wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)

Sygnalizacja świetlna wykonana w formie kompozytowej nadbudowy ukształtowanej opływowo z zamontowaną, belką zespoloną z podświetlonym napisem „STRAŻ” z głośnikiem.

 • dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu

 • na ścianie tylnej pojazdu, w narożach wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane opływowo z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży

oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia


Odpowiedź na Pytanie nr 3
Zamawiający dopuszcza w celu spełnienia wymagania wykazanie dostawy samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wyposażonego w instalację zraszaczową jako moduł ratownictwa chemiczno-ekologicznego.


_________________________________________________________________________________________

Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP Radziki Duże.


Odpowiedź na zapytanie złożone pismem z dnia 5 sierpnia 2016 r.


Pytanie nr 1

W SIWZ Zamawiający wymaga terminu wykonania zamówienia nie dłużej niż do 10.12.2016 r. natomiast w projekcie umowy – zał. nr 7 SIWZ termin ten wyznaczony jest do 2 m-cy od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do 15.11.2016 r.

W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o ujednolicenie jakiego terminu wykonania zamówienia wymaga Zamawiający?


Odpowiedź na Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga terminu wykonania zamówienia nie dłużej niż do 10.12.2016 r. i taki zapis zostanie ujęty w umowie z wykonawcą.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 lipca 2016, 14:55:48)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (9 sierpnia 2016, 13:17:25)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 475