zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RI.271.7.2016
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lipca 2016  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite. najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 114 392,66 zł brutto.  

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
RI.271.7.2016.MR

1. Zamawiający; Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite.

2. Przedmiot zamówienia:
Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin -Ostrowite.
Obecnie droga posiada nawierzchnię tłuczniową oraz żwirową. Pozostała część pasa drogowego zarośnięta jest roślinnością niską. W pasie drogowym – przy granicy działek – rosną drzewa. Istniejąca nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym, liczne wyboje i nierówności.
Jest to droga lokalna, kategoria ruchu KR 1-2.
Zaprojektowano przebudowę drogi gminnej na odcinku 240 m. Początek kilometrarza (km 0+000) założono na przecięciu osi drogi gminnej z krawędzią drogi powiatowej nr 2204C Radziki – Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite.
Zaprojektowano nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego. Szerokość jezdni: od 4,0 do 5,0 m. Trasę drogi pozostawiono bez zmian, składa się ona z odcinków prostych połączonych łukami poziomymi (w przypadku dużego kąta zwrotu trasy) poprzedzonych prostymi przejściowymi o 30,0m.
Niweletę drogi wyniesiono ponad niweletę istniejącą o grubość konstrukcji jezdni (po uprzednim wyprofilowaniu i nadaniu spadków poprzecznych).
Na skrzyżowaniu z droga powiatową zastosowano wyokrąglenie krawędzi jezdni łukami o promieniach 6,0 i 8,0 m. Zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy 60 cm na ławie żwirowej grub. 20 cm wraz ze ściankami.
Zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 0,75m. Pochylenie poprzeczne poboczy przy przekroju daszkowym jezdni wynosi 8%.
W obszarze istniejących zjazdów zaprojektowano umocnienie pobocza betonem asfaltowym.
Projektuje się usunięcie przerośniętej i niepielęgnowanej darniny oraz części krzewów znajdujących się w granicach pasa drogowego.
Zaplanowano wykonanie następującej konstrukcji jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub.20cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącego.
Do wykonawcy należy także zabezpieczenie placu budowy, wykonanie robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym, oraz sporządzenia stałego projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, dokonaniem uzgodnień i uzyskaniem zatwierdzenia, zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania zgodnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas realizacji robót prowadzonych w pasie drogowym wraz z ustawieniem.
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawa ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. Zm
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania odpadami.
            Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót Wykonawca winien złożyć przed złożeniem oferty.
Szczegółowy opis zamówienia znajduję się w dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.
Zadanie zostanie uznane za wykonane na podstawie protokołu odbioru inwestycji podpisanego przez przedstawiciela wykonawcy, zamawiającego oraz inspektora nadzoru powołanego przez zamawiającego.  

3.   Termin realizacji zamówienia:
Do 30 września 2016 r.

4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

5.    Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

6.    Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl

8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk na odc. od km 0+000 do km 0+240 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

9.   Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 19 lipca 2016 r. do godz. 14:00

10.   Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy
2. Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy
3. Załącznik Nr 3 - Dokumentacja techniczna

Specyfikacja (968kB) pdf
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy (23kB) word
Załącznik Nr 2 – Kosztorys ofertowy (79kB) word
Załącznik Nr 3 - Dokumentacja techniczna (584kB) plik
Wynik postępowania (161kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 lipca 2016, 15:11:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 sierpnia 2016, 14:15:41)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412