zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku

zamawiający: Samorządowy Zakład Budżetowy
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 38/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 grudnia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma P.H.G. „GABAR” Antoni Barczewski, Wrocki 92A 87-400 Golub-Dobrzyń. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 73 480,20 zł brutto.  

ZAPYTANIE OFERTOWE
SZB 38/2015

1. Zamawiający
Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, e-mail: szb@wapielsk.pl, tel; 0-56-493-83-21 pok. 22
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
                        „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów Samorządowego Zakładu Budżetowego
   przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku”

2.    Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego dla pojazdów   Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w ilości szacunkowej 20 m3.
2. Zamawiający zastrzega także możliwość zaprzestania zrealizowania dostaw w przypadku braku eksploatacji pojazdów.
 3.  Szczegółowy opis przedmiotu zapytania stanowi załącznik Nr. 1

3.    Termin realizacji i zamówienia
Dostawy oleju napędowego  realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4.    Termin związania z oferta
30 dni

5.    Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena (brutto) – 100%.
2. Każdy z Wykonawców otrzyma ilość punktów wyliczaną wg następującego wzoru:
 
cena najkorzystniejsza
Ilość punków =  --------------------------------------------     x waga 100 pkt
cena oferty badanej

6.    Składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.    Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
- Michał Wasielewski – pokój nr 22,  tel. (0-56) 49 38321 w 48  fax.  (0-56) 49 38322, w godz. 900–1400, e-mail: szb@wapielsk.pl

8.     Sposób przygotowania oferty
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

9.      Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą faksem lub przesłać na adres e-mail podany w ofercie. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert to do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 14:00

10.    Do oferty należy załączyć
Wypełniony druk oferty(formularz ofertowy), stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ogłoszenie (1278kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (11 grudnia 2015, 14:27:05)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (22 grudnia 2015, 10:43:23)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621