zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem.

zamawiający: Szkoła Podstawowa w Długiem
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: 1/2015
wartość: -
termin składania ofert: 14 maja 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem. najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Firma Handlowa „Krecik” Piotr Wiśniewski, ul. Koszarowa 3, 87-500 Rypin. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 44 762,40 zł brutto.  

Wszyscy wykonawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE
1/2015
1. Zamawiający;                       Szkoła Podstawowa w Długiem
Długie
87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem.

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki przy szkole podstawowej w Długiem.
Zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Dostarczony asortyment musi być świeży, wolny od wad i dobrej jakości.
Artykuły dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem. Dostawa musi być prowadzona przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zamówione artykuły dostarczane będą w partiach na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania do siedziby zamawiającego, w godzinach ich pracy od poniedziałku do piątku minimum 2 razy w tygodniu.
Zapłata nastąpi po każdorazowej dostawie na podstawie faktury zaakceptowanej przez zamawiającego w terminie 14 dni od daty zaakceptowania faktury.
Wielkość zamówienia podana w załączniku nr 2 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20% zarówno pod względem ilości jak i rodzaju zamówionych artykułów.

3.   Termin realizacji zamówienia:
Od zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r.

4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Jan Kielik, tel. (0-56) 49 383 92 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: spdlugie1@poczta.onet.pl

8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy szkole podstawowej w Długiem” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 14 maja 2015 r. do godz. 14:00

10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wypełniony Formularz cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Druk oferty. (23kB) word
Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy (32kB) excel
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1000kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 maja 2015, 14:26:34)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (15 maja 2015, 14:18:56)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 768