zamówienie na:

Obsługa prawna Urzędu Gminy w Wąpielsku i jednostek organizacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: -
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015  14:00
wynik postępowania: skan z załączniku 
Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w Wąpielsku i jednostek organizacyjnych
I. Zamawiający;
Wójt Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk zaprasza do składania ofert na ;
obsługę prawną Urzędu Gminy w Wąpielsku i jednostek organizacyjnych gminy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 Euro.

II. Przedmiot zamówienia;
1. Przedmiotem zamówienia ; Przedmiotem zlecenia jest świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego lub adwokata poprzez udzielenie pomocy prawnej na rzecz zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych lub prawa o adwokatach obejmujących w szczególności;
 1) prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przed sądami /zastępstwo procesowe/, organami i urzędami administracji publicznej,
 2) sporządzanie opinii prawnych i innych opracowań na piśmie w terminie do trzech dni roboczych pracy Urzędu Gminy w Wąpielsku od dnia złożenia wniosku o jej wydanie,
 3) udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach dotyczących działalności Gminy Wąpielsk,
 4) sygnalizowanie zapowiedzi nowych lub zmian obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego poprzez bieżące informowanie o wyżej wskazanych zmianach,
 5) opiniowanie projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień, zarządzeń Wójta i uchwał rady gminy oraz przepisów wewnętrznych,
 6) obsługa prawna jednostek organizacyjnych gminy (szkoły, GOPS, samorządowy zakład budżetowy, biblioteka),
 7) świadczenie obsługi prawnej w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych wg dyspozycji zamawiającego,
 8) windykacja należności Gminy Wąpielsk,
 9) udzielanie pracownikom porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowanego prawa,
 10) zabezpieczenie interesów Gminy Wąpielsk w podejmowanych czynnościach prawnych,
 11) przygotowanie koncepcji rozwiązań prawnych we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych organizowanych przez Gminę Wąpielsk lub z udziałem Gminy Wąpielsk,
12) prowadzenie rejestru spraw sądowych, 13) udział w sesjach Rady Gminy w Wąpielsku w miarę potrzeb, 14) wydawanie opinii prawnych na żądanie zlecającego,

III. Obowiązki wykonawcy;
1. W ramach wykonywanych czynności wykonawca przebywać będzie w Urzędzie Gminy w Wąpielsku raz w tygodniu w godzinach 8ºº do 15ºº
2. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny, e-meilowy, lub faxem w pozostałe dni i godziny urzędowania zamawiającego pod wskazanymi numerami telefonów, adresem e-mailowym,
3. W sprawach nagłych i nieprzewidzianych zamawiający wymaga od wykonawcy dojazdu do siedziby zamawiającego,
4. Prowadzenie obsługi prawnej przez Wykonawcę osobiście,
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
 1) zachowania należytej staranności przy wykonywaniu i prowadzeniu spraw wynikających z przedmiotu zamówienia,
 2) posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zlecenia, to jest uprawnień radcy prawnego lub adwokata, a w przypadku przedmiotów nie będących osobami fizycznymi zapewnienia wykonywania usługi przez osoby posiadające uprawnienia radcy prawnego lub adwokata zatrudnionego przez wykonawcę,
 3) posiadanie niezbędnego potencjału technicznego / w tym sprzętu komputerowego, oprogramowania prawnego itp/
6. Na wykonawcy ciąży obowiązek zachowania bezterminowo tajemnicy wszystkich informacji i materiałów udostępnionych przez gminę w trakcie realizacji umowy,
7. Wykonawca z chwilą rozwiązania umowy winien zwrócić wszystkie materiały przekazane przez Gminę Wąpielsk,
8. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności zawodowej z tytułu czynności objętych zakresem umowy,

IV. Termin realizacji zamówienia od dnia 01 maja 2015 do dnia 30 kwietnia 2017 roku

V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują, w okresie wykonywania zamówienia uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku, o radcach prawnych lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r, prawo o adwokaturze oraz posiadają wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub posiadają wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokatów,
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności.

VI. Zawartość oferty
1. W ofercie powinny znaleźć się następujące dokumenty;
 1) propozycje cenowe brutto miesięcznie,
 2) kserokopia dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, gdy Wykonawca nie będzie świadczył zamówienia osobiście, posiadają wymagane uprawnienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 4) oświadczenie, że Wykonawca posiada potencjał techniczny ( mini sprzęt komputerowy, aktualny program prawny) niezbędny do wykonywania zawodu,
 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem " Oferta na obsługę prawną Urzędu Gminy w Wąpielsku".

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku do godz. 14ºº w sekretariacie Urzędu Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, pokój nr 11. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Wąpielsku, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową.

VIII. Kryteria oceny ofert.
1. Cena.
2. Wiedza i doświadczenie.
3. Odległość od siedziby firmy do miejsca wykonywania obsługi prawnej Urzędu Gminy w Wąpielsku ( im mniejsza, wówczas dodatkowe punkty).

IX. Uwagi dodatkowe.
1. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od akcji ofertowej bez podania przyczyny. Informujemy,iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, możliwość dalszych negocjacji ustnych z oferentami.

Wynik postępowania (137kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (24 marca 2015, 15:22:43)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (13 kwietnia 2015, 10:39:02)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1598