zamówienie na:

Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/2/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lutego 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r. nie została wybrana żadna ze złożonych ofert. Zamawiający uznał, iż podpisanie umowy z którymś z wykonawców byłoby dla niego niekorzystne. 

1. Zamawiający; Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej Gminy Wąpielsk w okresie do 31 grudnia 2015 r.
Zakres oraz ilość zleconych usług zależała będzie od bieżących potrzeb zamawiającego. Każda z prac zamawiający będzie zlecał wykonawcy oddzielnie. Zakres prac może znacznie odbiegać od przedstawionego do wyceny w załączniku nr 1.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia geodezyjne pozwalające na samodzielne wykonywanie czynności geodety w zakresie określonym w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (, tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287.
Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po każdorazowym wykonaniu zleconej przez zamawiającego roboty na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego faktury lub rachunku z terminem płatności min. 14 dni.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie zamawiającego w jak najkrótszym czasie, uwzględniając czas na uzyskanie map i wypisów, jednak nie później niż w ciągu 30 dni.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
W miarę potrzeb zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Obsługa geodezyjna Gminy Wąpielsk w 2015 r.” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 12 lutego 2015 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
3. Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (819kB) pdf
Druk oferty (30kB) word
Wynik postępowania (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 lutego 2015, 13:22:31)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 lutego 2015, 14:37:24)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 747