zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792.”

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/1/2015
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lutego 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792.” najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Kamil Maciejewski, ul. Księżycowa 4, 87-400 Golub - Dobrzyń. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 7 699,80 zł brutto.  

1. Zamawiający; Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji:
„Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792.”
2. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792” wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Rypinie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w szczególności uwzględnić:
- Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, tj. z dnia 10 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, (Dz. U. nr 130 poz. 1389);
- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623, tj. z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
2. Zakres prac do wykonania
- Pozyskanie map do celów projektowych,
- Opracowanie projektu budowlanego – 4 egz. papierowe i wersja elektroniczna na płycie CD
- Opracowanie projektu wykonawczego – 4 egz. papierowe i wersja elektroniczna na płycie CD
-Opracowanie informacji BIOZ – 2 egz. papierowe i wersja elektroniczna na płycie CD
- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru – 2 egz. papierowe i wersja elektroniczna w formacie pdf na płycie CD
- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. papierowe i wersja elektroniczna na płycie CD
- Opracowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych
3. Opis stanu obecnego drogi
W/w droga stanowi dojazd do gruntów rolnych, w tym dojazd do gospodarstw rolnych.
W chwili obecnej jest to droga nieutwardzona. Rodzimym gruntem są piaski gliniaste i piaski luźne. Występują liczne wyboje podłużne i poprzeczne, brak jest odwodnienia. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, a więc w okresie, gdy utrudnione jest wsiąkanie wód opadowych w nasycone wodą podłoże oraz podczas wystąpienia większych opadów atmosferycznych w okresie letnim, przejazd w/w drogą jest bardzo utrudniony.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej zapewni swobodny dojazd do gruntów rolnych.
4. Opis planowanej inwestycji
a) Długość planowanej drogi 995 m.
b) Początek planowanej drogi będzie przy drodze powiatowej w miejscowości Radziki Duże i zakończy się dokładnie 995 m od tego miejsca w kierunku Lamkowizny.
c) Planowane jest wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, realizowana dwuwarstwowo, składająca się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm
d) Rodzaj i rozmiar prac planowany do wykonania:
- roboty ziemne mechaniczne związane z wyprofilowaniem koryta drogi na całej długości,
- roboty ziemne mechaniczne i ręczne związane z wykonaniem robót przydrożnych na całej długości,
- wykonanie podsypki żwirowo-piaskowej (warstwy odsączającej) na całej długości,
- wykonanie podbudowy betonowej lub kamiennej na całej długości,
- profilowanie podbudowy warstwą wiążącą z masy bitumicznej (mieszanki mineralno- asfaltowej) o grubości przynajmniej 3 cm, na całej długości, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości przynajmniej 3 cm z masy bitumicznej (mieszanki mineralno-asfaltowej), na całej długości.
5. Pozostałe wymagania
a) W planowanej dokumentacji wykonawca musi zaprojektować istniejące zjazdy do posesji oraz skrzyżowanie z drogą gminną i wyjazd na drogę powiatową.
b) Koszt opracowania musi zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych, pozyskaniem map, podkładów geodezyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów.
c) Projekt w fazie wstępnej, przed przedstawieniem w wersji ostatecznej, musi być przedstawiony zamawiającemu w celu jego akceptacji.
d) W dokumentacji wykonawca nie może odnosić się do konkretnej marki, nazwy własnej ani znaku handlowego. W przypadku braku możliwości opisu przedmiotu zamówienia bez używania takich oznaczeń należy dokonać zapisu o możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych.
e) Dokumentacja musi zostać sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia projektowe w zakresie dróg oraz uprawnienia do sporządzania kosztorysów inwestorskich. Potwierdzenie posiadania uprawnień potwierdzone będzie kopią decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego oraz kopią dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
Do 15 marca 2015 r. termin może ulec przesunięciu np. w przypadku problemów z uzyskaniem map lub wypisów.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych,
Po wykonaniu zamówienia nastąpi podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do ubiegania się przez zamawiającego zapłaty.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa (modernizacja) drogi gminnej nr 120132C Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże od km 6+792 do km 7+792” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 12 lutego 2015 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Kopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
3. Kopia dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
11. Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Mapka z zaznaczonym przebiegiem drogi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1829kB) pdf
Druk oferty (23kB) word
Mapka (864kB) pdf
Wynik (146kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 lutego 2015, 13:18:25)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 lutego 2015, 14:33:12)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997