zamówienie na:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271/11/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 stycznia 2015  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk.„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma SEKA S. A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa – o. Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 15 867,00 zł brutto. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonawca wycenił na 6 027,00 zł brutto. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
RIOD-271/11/2014

1. Zamawiający;  Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk.”

2. Przedmiot zamówienia:

W ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej - opracowanie planu,
2. Stworzenie bazy danych,
Wykonawca zobowiązany jest wykonać bazę, z której wynikać będzie w jakich obszarach zapotrzebowanie na energię jest największe i w związku z tym występuje największa emisja gazów cieplarnianych oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Musimy dzięki niej mieć możliwość zastosowania mechanizmów zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej oraz wykazać w jakim stopniu dzięki tym zabiegom obniżyliśmy emisję gazów cieplarnianych. Widzieć w jakich obszarach najbardziej efektywne będzie zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz w jakim stopniu jej pozyskanie wpłynie na zmniejszenie emisji. Inwentaryzację należy dokonać poprzez wizję w każdym z obiektów, budynków lub urządzeń na terenie całej gminy i sporządzenie z tej wizji dokumentacji fotograficznej oraz naniesieniu tych informacji na mapę. Mapę należy dostarczyć w wersji papierowej o wymiarach min. 100x150 cm i elektronicznej na płycie CD.
3. Szkolenia dla pracowników - przeszkolenie 2 pracowników po 25 godzin każdy.
Przeszkoleni pracownicy urzędu, będą musieli potrafić na bieżąco kontrolować efektywność energetyczną w gminie oraz przy planowaniu inwestycji uwzględniać te aspekty, które w większym stopniu przyczynią się do obniżania emisji gazów cieplarnianych. Szkolenie powinno obywać się w siedzibie zamawiającego. W przeciwnym wypadku wykonawca pokrywa w całości koszty związane z dojazdem i ewentualnym zakwaterowaniem pracowników. Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.
4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.
Podczas tej kampanii planujemy spotkania z mieszkańcami podczas których będziemy przybliżać tematykę planu oraz wyjaśniać wątpliwości z nim związane. Planujemy wydrukować komplet 1200 ulotek, po jednej dla każdego gospodarstwa domowego oraz kampanie plakatową na terenie gminy – 50 sztuk plakatów. Planujemy także zakup 1200 kompletów długopisów z nadrukiem dotyczącym sporządzaniu planu, które będziemy rozdawać mieszkańcom podczas spotkań informacyjnych. Przedstawiciel wykonawcy zobowiązany będzie do udziału w każdym z tych spotkań. Harmonogram spotkań będzie uzgodniony w wykonawcą. Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom udział w spotkaniach należy zorganizować co najmniej 5 spotkań. W przypadku gdy zamawiający uzna, iż jest taka potrzeba spotkania będzie trzeba powtórzyć.
Do wykonawcy będzie należało dostarczenie:
- Długopisy - 1200 szt.
- Ulotki – pakiet 1200 szt.
- Plakaty – pakiet 50 szt.
Opracowanie treści ulotki i plakatu oraz napisu na długopisie należy do wykonawcy po akceptacji przez zamawiającego.
5. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź ich założeń)
6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może nie być wymagane. W przypadku, kiedy sporządzenie takiej oceny nie będzie wymagane wykonawca musi obniżyć kwotę zamówienia o tę wartość. Dlatego zamawiający żąda aby wykonawca oddzielnie określił koszt jej wykonania i kwotę tę zawarł w ofercie.
Zamawiający na realizacje wyżej wymienionego zadania otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.
Przygotowane przez wykonawcę dokumenty muszą spełniać wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 i muszą być przygotowane w taki sposób aby zamawiający mógł prawidłowo rozliczyć otrzymane środki. W przypadku nierozliczenia środków lub otrzymania przez zamawiającego kary z powodu nieprawidłowego przygotowania dokumentów przez wykonawcę, zamawiający obciąży wykonawcę do wysokości utraconych środków.

3.   Termin realizacji i zamówienia:

Do 31 sierpnia 2015 r.

4.   Termin związania z oferta:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.

5 Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych,
Po wykonaniu zamówienia nastąpi podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do ubiegania się przez zamawiającego zapłaty.

6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl

8. Sposób przygotowania oferty;

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy zapakować w zamkniętą kopertę z podaniem nazwy zamawiającego, nazwy wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na wykonanie zamówienia Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wąpielsk. Nie otwierać przed terminem składania ofert” Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.

9. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert do dnia 12 stycznia 2015 r. do godz. 14:00

10. Do oferty należy załączyć:

Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

11. Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (773kB) pdf
Druk oferty (23kB) word
Wynik postępowania (131kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 grudnia 2014, 09:22:33)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (19 stycznia 2015, 14:09:16)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1701