zamówienie na:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 100000
termin składania ofert: 28 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 28 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2) działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1, niedopuszczonych – 0, 4) cena wywoławcza – 100 000,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 101.000,- zł 5) Nabywca nieruchomości – Jarosław Stokowski Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do 8 listopada dnia 2014 r. 

Na podstawie art.38 ust. 1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2004 r, Nr 2007, poz.2108 ze zm.)
 
 
W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
IV przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną  nr 74/16  o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej  WL1Y/00023430/6.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach:I przetarg – 28.02.2014 r., II przetarg- 28.05.2014 r., III przetarg- 16.09.2014 r.
         Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Ponadto działka wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Cena wywoławcza- 100. 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.10.000,00zł.
       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może  wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywny.
                               
Przetarg odbędzie się w dniu  28.11.2014r.o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu- 24.11. 2014 roku  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże.
       Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego.
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.
Wójt Gminy Wąpielsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn o czym niezwłocznie poinformuje  w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 28, tel. 056 49 38321 wew.43.

Wynik postępowania (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 października 2014, 11:31:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (2 grudnia 2014, 11:49:01)
Zmieniono: Wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1005