zamówienie na:

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/8/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 września 2014  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu „Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Oferta firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (35% - składka, 40% - wysokość świadczeń, 25% - klauzule dodatkowe) - 100. Cena oferty wynosi 138 201,60 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa - 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, ani wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego z uwagi iż złożono tylko jedną ofertę, może być zawarta na podstawie art. 94 ust 2 ust 1a PZP przed upływem terminów zawartych w ust 1 przytoczonego artykułu. 
Wąpielsk: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 297584 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Gminy Wąpielsk. Szacowana liczba osób do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - 118.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.1. SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dla uznania, że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający żąda by Wykonawca posiadał zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) lub inny równoważny dokument wydany na podstawie wcześniejszych aktów prawnych, a w przypadku zagranicznych zakładów ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane w państwie, w którym ma on swoja siedzibę. Zgodnie z art. 11 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez krajowy zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład ubezpieczeń mający siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega nadzorowi organu nadzoru. Powyższe oznacza, że zakład ubezpieczeń mający siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej musi uzyskać zezwolenie organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa wyżej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.2. SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na ubezpieczeniu grupowym pracowników w liczbie nie mniejszej niż 100 osób łącznie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie wymaga, aby każdy z wykonawców wykazał spełnianie w/w warunku oddzielnie. Do uznania spełnienia warunku, wystarczające będzie, jak tylko jeden wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. Nie jest tym samym dopuszczalne sumowanie przez Wykonawców, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, usług polegających na ubezpieczenie grupowym pracowników różnych podmiotów, nie posiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza doświadczenie zawodowe, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego, dokumentów potwierdzających że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 35

2 - Wysokość świadczeń - 403 - Klauzule dodatkowe - 25
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk pokój nr 29 Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk pokój nr 7 (sekretariat) Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (1341kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (808kB) word
Wynik postępowania (233kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 września 2014, 11:30:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (1 października 2014, 10:51:23)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894