zamówienie na:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną nr 74/16 o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej WL1Y/00023430/6.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: -
wartość: 140000
termin składania ofert: 16 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Wąpielsk podaje do publicznej wiadomości: 1) że dnia 16 września 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wąpielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2) działka nr 74/16 o pow. 1,0141ha, KW WL1Y/00023430/6 położona we wsi Półwiesk Mały, 3) liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 1, niedopuszczonych – 0, 4) cena wywoławcza – 140 000,00 zł, Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na nie zaoferowanie przez uczestnika żadnego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni tj. do dnia 24 września 2014 r. 

W Ó J T
GMINY WĄPIELSK
 
ogłasza
 
III przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, oznaczonej działką ewidencyjną  nr 74/16  o pow. 1,0141 ha, położonej w Półwiesku Małym, zapisanej w księdze wieczystej  WL1Y/00023430/6.
         Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym usług publicznych z dopuszczeniem przekształceń, uzupełnień i rehabilitacji. Ponadto działka wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Cena wywoławcza- 140.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj.14.000,00zł.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywny
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2014 r. o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Termin wpłaty wadium w pieniądzu- najpóźniej do dnia 10 września 2014 roku  na konto Urzędu Gminy w Wąpielsku  45949600080056539420000010 BS Kowalewo Pom. Oddział Radziki Duże.
       Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego.
Wadium  wpłacone przez  uczestnika, który  przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym  przez Urząd Gminy.
Wszelkich  informacji związanych z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 28, tel. 056 49 38321 wew.43.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 sierpnia 2014, 11:48:54)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (7 października 2014, 14:16:47)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1189