zamówienie na:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk”

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD-272/6/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36; 12-130 Pasym, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 109 643,88 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy: 1. NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36; 12-130 Pasym – 100 punktów. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy Inter-Serwis ul. Staszica 17; 88-300 Mogilno, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych specyfikacją referencji. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 22 lipca 2014 r. 
Wąpielsk: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 218822 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i zabawek na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąpielsk współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rodzaj oraz ilości pomocy wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce w pogrupowanych pakietach dla każdej szkoły oddzielnie według załączników nr 1.tj. do: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Długiem, Szkoła Podstawowa w Półwiesku Małym Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąpielsku Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych Użyte w szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych przez Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 37.52.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy w jednym zadaniu pomocy naukowych lub wyposażenia dla placówek oświatowych o wartości co najmniej 80 000,00 PLN. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 6 do SIWZ) i dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane zgodnie z zasadami określonymi w zamówieniu; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie dostaw są referencje wystawione przez Zamawiającego dla którego Wykonawca realizował wskazane w załączniku nr 6 zadanie.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 25. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk pokój nr 11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (1275kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (141kB) plik
Załącznik (37kB) excel
Wynik postępowania (237kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (1 lipca 2014, 09:37:59)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (17 lipca 2014, 08:48:52)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193