zamówienie na:

Budowa altanki w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-272/4/2014
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 czerwca 2014  14:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa altanki w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk.„ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Paweł Drosik – F. P. H. U. „PABLO”, Ośno Drugie 15, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 10 762,43 zł brutto. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
RIOD-272/4/2014
1. Zamawiający;                        Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Budowa altanki w miejscowości Wąpielsk, gmina Wąpielsk.”
2. Przedmiot zamówienia:
Altanka drewniana o wymiarach 4 x 6 m bez ścianek bocznych, zadaszona dachem odeskowanym pokrytym gontem. Wysokość altany bez dachu 2,2 m. Posadowiona na miejscu utwardzonym kostka betonową o wymiarach 5 x 7 m. Słupy montowane do ziemi kotwami metalowymi zatopionymi w betonie. Konstrukcja nośna słupy i murłata 14/14 cm, krokwie 12/6 cm. Dach dwuspadowy obity deską, pokryty gontem bitumicznym. Całość impregnowana farbą Sadolin Classic.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
Do 15 sierpnia 2014 r.
4.   Termin związania z oferta:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, Montaż urządzeń odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu - najpóźniej do 15 sierpnia 2014 r. Altanka zostanie zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego w obecności jego przedstawiciela z zachowaniem zapisów punktu 2. Po tej czynności nastąpi podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do ubiegania się przez zamawiającego zapłaty.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski, pokój nr 29, tel. (0-56) 49 38321 w 49, fax. (0-56) 49 38322, w godz. 800–1400, e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju 11 (sekretariat). Oferty można także przesłać pocztą faksem lub przesłać na adres e-mail podany w ofercie. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert to do dnia 11 czerwca 2014 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Załączniki :
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar
3. Załącznik Nr 3 – Szkic

Ogłoszenie (1744kB) pdf
Załącznik nr 1 - Druk oferty (22kB) word
Załącznik nr 2 - Przedmiar (195kB) pdf
Załącznik nr 3 - Szkic (70kB) pdf
Wynik postępowania (119kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (5 czerwca 2014, 09:11:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 sierpnia 2014, 10:07:32)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1227