zamówienie na:

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej wymienione działki w miejscowości Radziki Duże stanowiące własność Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 17800
termin składania ofert: 10 października 2007
wynik postępowania: Cena osiągnięta w przetargu 17 980 zł 

WÓJT GMINY WĄPIELSK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niżej wymienione działki w miejscowości Radziki Duże stanowiące własność Gminy Wąpielsk.
Nr działkiPowierzchnia w haKWPołożeniePrzeznaczenieCena wywoławczaWadium
7640,0923352Radziki DużeTereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem uzupełnień,przekształceń i rehabilitacji17.800,001.780,00
7660,0923354Radziki DużeTereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem uzupełnień,przekształceń i rehabilitacji17.800,001.780,00


Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2007 roku o godz. 10 –tej w sali nr 31 Urzędu Gminy Wąpielsk.
Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:
1) pierwsza opłata – 20 % ceny gruntu ustalonej w przetargu,
2) opłaty roczne -1 % ceny gruntu ustalonej w przetargu.
3) Opłaty roczne płatne są z góry za dany rok w terminie do 31 marca każdego roku.
4) Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wniosą wadium w formie gotówki ,w wysokości 1.780,00 zł najpóźniej do dnia 05 października 2007 roku do godz.1300 w kasie Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedłożyć komisji przetargowej:
-dowód wpłaty wadium,
- dowodu tożsamości -w przypadku osób fizycznych ,
- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych ,a podlegających rejestracji –aktualnego wypisu z rejestru,właściwych pełnomocnictw,dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,a pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po zakończeniu przetargu,zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez uczestnika,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej .
Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji,Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 6.

Przetarg ustny nieograniczony (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 września 2007, 11:35:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (26 października 2007, 11:30:33)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2334