zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: RIOD 272/2/14
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gmina Wąpielsk działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk” na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta firmy KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa, została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny ofert (cena 100%) - 100. Cena oferty wynosi 38 527,05 zł. brutto. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły następujące firmy uzyskując następującą punktację: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie – 61,90 punktów 2. Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – 69,62 punktów 3. KG EKO-INVEST Sp. z o. o., ul. Ikara 20 lok. 2, 02-705 Warszawa – 100,00 punktów 4. Eko-Util S. C., ul. Lipnowska 19a, 87-500 Rypin – 90,39 punktów 5. „ECO-POL” sp. z o. o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz – 86,87 punktów 6. P. H. U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin – 81,40 punktów W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Oferta firmy Ekologia Fair Play Plewko - Grzegorczyk, ul. Mickiewicza 2, 74-400 Dębno, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. Oferta firmy T. K. J. Matuszewscy Spółka Jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Wykonawca, pomimo wezwania na mocy art. 26 ust. 3 ustawy PZP w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli po dniu 2014-05-12. 
Wąpielsk: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 111850 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4993921 w. 30, faks 056 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.wapielsk.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbiór wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych od 26 właścicieli nieruchomości w ilości 136,562 Mg (w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie 3,10 Mg od 1 właściciela; transport i unieszkodliwianie 133,462 Mg od 25 właścicieli), zgodnie z Wykazem nieruchomości uczestniczących w zadaniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku prowadzi działalność w zakresie objętym niniejszym zamówieniem oraz posiada wymagane koncesje, zezwolenia lub licencje
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z nieruchomości o wartości co najmniej 30 000,00 zł. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty jedynie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, danych rejestrowych wykonawcy oraz ustanowionych pełnomocników stron. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności: 1) działanie siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE I
V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, Pokój nr 11 (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (1254kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (99kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (42kB) word
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (61kB) word
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (33kB) excel
Załącznik nr 4 - Wzór umowy (82kB) pdf
Załącznik nr 5 - Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej. (14kB) word
Wynik postępowania (379kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (2 kwietnia 2014, 14:50:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (12 maja 2014, 12:22:30)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167