zamówienie na:

Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego pn. Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk

zamawiający: Gminny Ośrosdek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczonydla szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
nr sprawy: GOPS 271.1.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 16 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 z póź. zm.) zawiadamia iż w postępowaniu „Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizacji społecznej w gminie Wąpielsk”, na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówiona oferta firmy Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z.o.o. Ośrodek kształcenia Zawodowego w Rypinie ul. Nowy Rynek 5 została uznana za oferty najkorzystniejszą. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów wg kryterium oceny (cena 100%). Cena oferty wynosi 75.000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyły postępujące firmy uzyskując punktację. 1) Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z.o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rypinie, ul. Nowy Rynek – 100 pkt. W wyniku prowadzonego postępowania nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone, a wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zawarta po upływie 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czyli po dniu 2013.09.04 
Wąpielsk: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego pn. Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 157611 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Wąpielsk 59D, 87-337 Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 4938321, faks 56 4938322. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wapielsk.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu systemowego pn. Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych, grupowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników, uczestniczek projektu systemowego pn. Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w gminie Wąpielsk. Projektem objętych będzie 25 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wąpielsk, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez pracy, w tym 3 osoby niepełnosprawne..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6, 85.31.23.20-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych zgodnych z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Z 2008 roku nr 69 poz. 415 z późn. zm. )
III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres przeprowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 6 modułów, moduły szkoleniowe spośród następujących : trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupowa terapia psychologiczna , doradztwo zawodowe, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, podstawy kosmetyki, prawo jazdy, podstawy florystyki, opiekunka dziecięca, obsługa komputera i internetu , kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym., stylizacja wizaż, podstawy fryzjerstwa, cukiernik, rękodzieło - witraż., indywidualna terapia psychologiczna co najmniej jedną usługę w każdym wskazanym przez Wykonawcę module polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego , terapii i doradztwa.
III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże , że będzie dysponował co najmniej jedna osobą w każdym module szkoleniowym ( trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupowa terapia psychologiczna, doradztwo zawodowe, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, podstawy kosmetyki, prawo jazdy, podstawy florystyki, opiekunka dziecięca, obsługa komputera i internetu , kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym., stylizacja i wizaż, podstawy fryzjerstwa, cukiernik, rękodzieło - witraż., indywidualna terapia psychologiczna, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej jednego szkolenia we wskazanym module szkoleniowym. Wskazana osoba może przeprowadzać szkolenia w różnych modułach. Wówczas musi wykazać ; że posiada doświadczenie przeprowadzenia w co najmniej 1 szkolenia w każdym wskazanym module.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże , że będzie dysponował co najmniej jedna osobą w każdym module szkoleniowym ( trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupowa terapia psychologiczna, doradztwo zawodowe, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, podstawy kosmetyki, prawo jazdy, podstawy florystyki, opiekunka dziecięca, obsługa komputera i internetu , kierowca - operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym., stylizacja i wizaż, podstawy fryzjerstwa, cukiernik, rękodzieło - witraż., indywidualna terapia psychologiczna, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu co najmniej jednego szkolenia we wskazanym module szkoleniowym. Wskazana osoba może przeprowadzać szkolenia w różnych modułach. Wówczas musi wykazać ; że posiada doświadczenie przeprowadzenia w co najmniej 1 szkolenia w każdym wskazanym module. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wapielsk.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk Pokój nr 21.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wąpielsk Pokój nr 21.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie (2634kB) pdf
Specyfikacja z załącznikami (590kB) pdf
Wynik postępowania (438kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 sierpnia 2013, 11:20:07)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (27 sierpnia 2013, 15:38:27)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1095