zamówienie na:

Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały.

zamawiający: Wójt Gminy Wąpielsk
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 p. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: RIOD-271.4.2013
wartość: mniejsza niż określona w przepisach wyd. na podst art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 czerwca 2013  14:00
wynik postępowania: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały„ Numer postępowania RIOD-271.4.2013 Uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. „Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały „ najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym złożyła firma Zakład Budowlany ”MELBUD”, ul. Włocławska 23A, 87-617 Bobrowniki. W/w Wykonawca zaoferował kwotę za realizację zamówienia w wysokości 42 388,38 zł brutto. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
RIOD-271.4.2013
1. Zamawiający;                        Gmina Wąpielsk
Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
nazwa zamawiającego
zaprasza do złożenia oferty na realizacją zadania pn.;
„Budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Półwiesk Mały.”
2. Przedmiot zamówienia:
1. Zakres i lokalizacja
 
Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe we wsi Półwiesk Mały zlokalizowane jest w niedalekiej odległości od trasy międzynarodowego szlaku turystycznego św. Jakuba. Położone jest na terenie na którym znajduje się szkoła podstawowa i świetlica gminna. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego ma na celu:
1. Stworzyć warunki do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców wsi oraz dla uczestników poruszających się po szlaku turystycznym
2. Stworzyć miejsce spotkań dla mieszkańców miejscowości
Stan prawny: działki nr 79; 80/4; 80/5; 80/6 własność gminy Wąpielsk.
 
2. Stan istniejący
 
Obecnie jest to teren w większości nieutwardzony z zabudowaniami szkoły i świetlicy gminnej. Działki na których znajduje się projektowane miejsce porośnięte są trawą w części zadrzewione. Teren pod projektowane elementy miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego stanowi grunt gminny. Położony jest poza rowem przydrożnym i istniejącym ogrodzeniem dzięki czemu jest to teren częściowo zamknięty. Znajdują się poza pasem drogowym w znacznej od niego odległości.
 
3. Warunki gruntowo – wodne
 
Na podstawie oględzin istniejących wykopów stwierdzono występowanie
w podłożu gruntów niewysadzinowych w grupie nośności G1, G2 – piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Do głębokości 1,2 m woda gruntowa nie występuje.
 
4. Rozwiązania projektowe
 
Rozwiązania projektowe obejmują wykonanie:
1.      Chodnika -projektowane elementy związane z budową chodnika są zgodne ustaleniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( D.U. nr 43 z 1999 r. poz.430).
2.      Stanowiska na grilla
3.      Stanowisk z ławkami
 
Rozwiązania konstrukcyjne:
 
1.      Chodnik ze stanowiskami pod ławki
- długość chodnika – 180 m
- szerokość chodnika – 1,5 m
- stanowiska pod ławki – 7 sztuk o wymiarach 1,5x2,0 m
- konstrukcja nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
- warstwa odsączająca z piasku o grubości warstwy 10 cm
- obramowanie obrzeżami betonowymi 8/30 cm
- konstrukcja ławek – bale drewniane
2.      Stanowisko na grilla
- wymiary – koło o średnicy 3 m
- powierzchnia – 28,3 m2
- konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia z grysu kamiennego o grubości warstwy 10 cm
- warstwa odsączająca z piasku o grubości warstwy 10 cm
- obramowanie brukowcem 16/20 cm na ławie betonowej
 
6. Odwodnienie
 
Wody opadowe odprowadzane będą z nawierzchni utwardzonych na teren do nich przylegający.
 
7. Roboty ziemne
 
Roboty ziemne polegać będą na:
1.      Usunięciu i wywiezieniu darniny w miejscach utwardzonych - chodnika i grilla
2.      Profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.      Wykonaniu nasypu pod korpus chodnika, 
4.      Plantowaniu poboczy i skarp.
 
8. Oświetlenie
 
Bezpieczeństwo osób zapewnia istniejące oświetlenie -  lampy zamocowane na  słupach linii energetycznej napowietrznej usytuowanych przy szkole i świetlicy oraz wzdłuż ogrodzenia.
 
9. Urządzenia obce
 
W obrębie robót związanych z budową chodnika znajdują się:
- napowietrzna linia energetyczna z zainstalowanymi lampami oświetleniowymi,
- podziemna linia telekomunikacyjna.

Przed rozpoczęciem robót po wytyczeniu trasy przebiegu chodnika należy:
1.      Obowiązkowo wykonać ręczne przekopy celem uściślenia przebiegu i głębokości posadowienia linii telekomunikacyjnej,
2.      Rozpoczęcie robót zgłosić jednostce TP administrującej ten odcinek,
3.      Pod napowietrzną linią energetyczną nie wolno składować materiałów budowlanych.
 
10. Uwagi końcowe
 
W przypadku stwierdzenia urządzeń obcych nie wykazanych na planie sytuacyjnym należy roboty przerwać i ich kontynuację rozpocząć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem danego urządzenia,Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, ustaleniami wynikającymi z uzgodnień,Roboty na projektowanym odcinku nie wymagają oznakowania z uwagi na wykonywanie robót poza pasem drogowym,Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – opracowanie planu BIOZ jest uzależnione od okresu wykonywania robót i ilości zatrudnionych pracowników.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż urządzeń.
Zamontowane urządzenia muszą spełniać wszystkie normy techniczne przewidziane polskim prawem dla tego typu urządzeń oraz odpowiadać przepisom dopuszczającym użytkowanie tego typu urządzę na terytorium polski.
Wykonawca w swojej ofercie musi podać cenę za jaką jest w stanie wykonać całe zadanie. Po wykonaniu zadania i podpisaniu przez wszystkie strony protokołu odbioru, wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę. Faktura będzie opiewać na kwotę jaką wykonawca przedstawił w ofercie.
Realizacja zadania odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu terminu – najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Zadanie zostanie wykonane w miejscu wskazanym w projekcie budowlanym. Przed przystąpieniem do realizacja wykonawca podpisze protokół przekazania placu budowy.
Po wykonaniu zadania nastąpi podpisanie protokołu odbioru, który będzie podstawą do ubiegania się przez zamawiającego zapłaty. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki na poczet wykonania zadania.
Na wykonanie zadania zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
3.   Termin realizacji i zamówienia:
30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4.   Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu, związania ofertą rozpoczyna wraz z upływem terminu składania ofert.
5 Kryteria wyboru oferty:
Najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
W przypadku złożenia takich samych ofert z najniższą ceną brutto przez kilku Wykonawców Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
6 Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Marcin Rempuszewski
pokój nr 29
tel. (0-56) 49 38321 w 49, 730 802 770
fax. (0-56) 49 38322
w godz. 800–1400
e-mail: m.rempuszewski@wapielsk.pl
8.     Sposób przygotowania oferty;
Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania. Ofertę należy złożyć w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich.
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy składać osobiście, w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Wąpielsku, 87-337 Wąpielsk, w pokoju nr 29. Oferty można także przesłać pocztą faksem lub przesłać na adres e-mail podany w ofercie. O terminowości przesłania oferty decyduje data wpływu do zamawiającego.
Ostateczny termin składania ofert 20 czerwca 2013 r. do godz. 14:00
10. Do oferty należy załączyć:
Wypełniony druk oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
11. Załączniki :
1. Załącznik Nr 1 – Druk oferty.
2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar.
3. Załącznik nr 3 – Projekt budowlany.

Ogłoszenie (2015kB) pdf
Załącznik nr 1 - Druk oferty (24kB) word
Załącznik nr 2 - Przedmiar (2068kB) pdf
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany (2577kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 czerwca 2013, 14:52:23)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (5 lipca 2013, 13:41:39)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133